ދިއްދޫ ބިޒްނަސް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ފެށިއްޖެ

ހއ. ދިއްދޫ ބިޒްނަސް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ފެށިއްޖެއެވެ. މިސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތާ ބެހޭގޮތުން ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ސެޝަން އޮތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒް ކުރައްވައިގެންނެވެ.

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާ ޝަފީޤް ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެތަނުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ކައުންސިލް ރައީސްގެ މި

Read more

މިއަހަރުގެ ކާފަ މާމައިންގެ ދުވަސް ދިއްދޫގައި ފާހަގަކޮށްފި

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކާފަ މާމައިގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫގައި ހުރި ސަރުކާރު އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސެންޓަރުން

Read more

ބައިނަލްއަގުވާމީ ޔޮޓް ރެލީގައި ހއ. އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްތަކެއް

ރާއްޖޭގައި ސަގާފީ ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން އަންނަ އަހަރު ބައިނަލްއަގުވާމީ ޔޮޓު ރެލީއެއް ބާއްވާނެކަން މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރެޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) އިން މިއަދު އިއުލާން

Read more

ހއ. އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް ތައްޓާއި އިނާމު ދެއްވައިފި

ހއ. އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތް 1442 ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް ވަނަވަނައަށް އައި ފަރާތްތަކަށް ތައްޓާއި ހަނދާނީ ލިއުން ދެއްވައި ފިއެވެ. ހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި

Read more

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 56 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ގޮތުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ޤައުމީ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. 2021 ޖުލައި

Read more

ކެލާގައި ތިބި މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ހަދިޔާ ޕެކޭޖްތަކެެއް

ކެލާގައި ތިބި މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކެލާ ކައުންސިލާއި ކެލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ހިންގާ ” 9 ނުވައުފާ ” ޕްރޮގްރާމް އިފުތިތާހު ކޮށްފިއެވެ.

Read more

ސްޕީޗް ތެރަޕީގެ ދާއިރާއިން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ޚާއްސަ ކުރައްވައިގެން ތެރަޕީގެ ދާއިރާއިން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ސްޕީޗް ތެރަޕިސްޓް ކޯހުގެ މި ފުރުޞަތު ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަޖައްސަވައި

Read more

އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުން މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ހަތަރުވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސާދަ މެންބަރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. 15 ޖޫން 2021

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އަޙުމަދު ޞަބާޙު ހޮވިވަޑައިގެންފި

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ހޮވުމަށްޓަކައި މިއަދު ހެނދުނު ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. 15 ޖޫން 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި އަތޮޅު

Read more