އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ހަތް ރަށަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،  އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 4 ދައުރުގެ 64 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުން ނިންމައިގެން ހއ. އަތޮޅު ރަށުކައުންސިލްތަކާއި،

Read more

ތިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލް މިއަދު ކުޅޭނެ

އެސް.ޓީއޯ ތިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2022 ގެ ސެމީފައިނަލް މެޗުތައް މިއަދު ކުޅެވޭނެއެވެ. އުތީމު ކަލާފާނު ފުޓްސަލްދަނޑުގައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގެ ކުޅުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ

Read more

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޑެސްކެއް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ގާއިމުކޮށް ޚިދުމަތް ފެށުމާގުޅޭ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކޮށްފި.

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޑެސްކެއް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި  ގާއިމުކޮށް ޚިދުމަތް ފެށުމާގުޅޭ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު  10:00ގައި މި

Read more

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމަށް އިތުރު ބޮޅެއް!

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރައްޔިތުންނާ ގާތުން، ޚިދުމަތް ދޭގޮތަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސެމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް

Read more

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ގިނަދުވަސްތަކެއްވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރެއްވި 2 ބޭފުޅަކު މަޤާމުން ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފި.

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ 2 ބޭފުޅުން ކަމުގައިވާ ކައުންސިލް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޞީރު 2022  އޮކްޓޫބަރު 19 ވަނަ ދުވަހު

Read more

މާލީ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ގެންދެވުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމާއި، ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެޗް.އާރު ސޮފްޓްވެއަރއާއި ، ކައުންސިލްގެ ލޯގޯއާ ޔުނިފޯމާއި އަދި ދިދަ އިފްތާޙުހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި.

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި، ވިޔަ މޮޑިއުލް އަދި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ހއ.

Read more

ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު، ވިޔަ މޮޑިއުލް

Read more