ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި އަދި މިހާރު ރައީސް

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާ ޝަފީޤް ހއ. ދިއްދޫ ނިޝާން ( 17 މެއި 2021 ން …………………


ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ހަޒާރުމާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ ( 3 ޖޫން 2017 ން 16 މެއި 2021 ނިޔަލަށް )


ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހއ.އިހަވަންދޫ ރާނާގެ ( 11 މެއި 2014 ން 2 ޖޫން 2017 ގެ ނިޔަލަށް )

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާ ލަޠީފު ހއ. ދިއްދޫ ކުދިމާގެ ( 26 ފެބުރުވަރީ 2014 ން 10 މޭ 2014 ގެ ނިޔަލަށް )


ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ރިޟްވާން ހއ. ދިއްދޫ އާލަމް ( 27 ޑިސެންމަބރ 2011 ން 25 ފެބުރުވަރީ 2014 ގެ ނިޔަލަށް )

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޔޫސުފު ސިރާޖު ހއ. ދިއްދޫ ހަޒާރުމާގެ ( 18 އޭޕްރީލް 2011 ން 26 ޑިސެންބަރ 2011 ގެ ނިޔަލަށް )