މަހޯލި

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤު (ޤާނޫނު ނަމްބަރ: 1/2014) ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެން ވެއެވެ.

ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާތަކުންނާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި، ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ. މި ޙައްޤުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމަކީ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ ފޯމުން ނުވަތަ އެފޯމުގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް އެ އިދާރާއަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމަކުންނެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންގެ މަޢުލޫމާތު

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގައި އުފެދޭ ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބު

 

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ 
 • ޙައްވާ ޝާހިދާ

  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފިސަރ

  ފޯނު ނަންބަރު: 6500346

  [email protected]

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކީ  ޢާންމު ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަށް ޖަވާބު ދާރީވުމަށް އެ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ފަރާތެވެ.


ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ

މުރާޖައާ ކޮމިޓީއަކީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ، އެ އިދާރާއެއްގެ ނުވަތަ އެ މުވައްސަސާއެއްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކު، މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އިންކާރު ކުރުން ނުވަތަ ދެއްވި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވުން ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތު ނުދިނުން ފަދަ ކަންކަން ދިމާވުމުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން އޮންނަ ކޮމިޓީއެކެވެ.

 • މޫސާ ޝަފީޤް

  ކައުންސިލްގެ ރައީސް

  ފޯނު ނަންބަރު: 7777432

  [email protected]

 • ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް

  ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

  ފޯން ނަންބަރު: 7913404

  [email protected]

 • މަރިޔަމް ޝަފީޤާ

  ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

  ފޯން ނަންބަރު: 7557786

  [email protected]