މަހޯލި

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުން

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ޙައްގު ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ. މި ޙައްޤުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމަކީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ ފޯމުން ނުވަތަ އެފޯމުގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް އެ އިދާރާއަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމަކުންނެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމް

ހއ. އަތޮޅުގައި ތިއްބަވާ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގައި އުފެދޭ ސުވާލުތަކުގެ ހައްލު

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ 

 • އަސްމާ އަބޫބަކުރު

  އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

  ފޯނު ނަންބަރު: 6500120

  asmaaboobakuru@halifatoll.gov.mv

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކީ  ޢާންމު ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަށް ޖަވާބު ދާރީވުމަށް އެ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ފަރާތެވެ.

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ

މުރާޖައާ ކޮމިޓީއަކީ އެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ އެ މުވައްސަސާއެއްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކު ، މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އިންކާރު ކުރުން ނުވަތަ ދެއްވި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވުން ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތު ނުދިނުން ފަދަ ކަންކަން ދިމާވުމުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން އޮންނަ ކޮމިޓީއެކެވެ.

 • ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން

  ކައުންސިލްގެ ރައީސް

  ފޯނު ނަންބަރު: 7777432

  abdullahusain@halifatoll.gov.mv

 • މުޙައްމަދު ނަޞީރު

  ޑިރެކްޓަރ

  ފޯނު ނަންބަރު: 7921119

  naseer@halifatoll.gov.mv

 • ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް

  ޑިރެކްޓަރ

  ފޯނު ނަންބަރު: 7913404

  naeem@halifatoll.gov.mv