ކައުންސިލް މެންބަރުން

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ނަމްބަރ 7/2010 އަށް 8 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ 11 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 4 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު 14 މެންބަރުން


ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން ( 17 މެއި 2021 ން …… އަށް )

 • ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފު ސަބުދެލިގެ ތުރާކުނު

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 7798882

 • އަޙުމަދުމުޢާޛު މުޙަންމަދު ބަހާރުގެ އުލިގަން

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 7759261

 • މުޙައްމަދު ސިނާދު ކިނާރާހައުސް މޮޅަދޫ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 7453119

 • މުޙައްމަދު ވަޙީދު އާލަމް ހޯރަފުށި

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 7945313

 • އަޙުމަދު ޞަބާހު ހަނދުވަރީނާޒް އިހަވަންދޫ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 7929239

 • ޢަބްދުﷲ އިންފާޒް ކުދިރުވާލިގެ ކެލާ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 7256171

 • އަޙުމަދު މުޢީން ފެންފިޔާޒްގެ ވަށަފަރު

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 7797902

 • ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު އަލިދުއްފަރު ދިއްދޫ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 9994555

 • ފަތުޙުﷲ ޙަސަން އާރު ފިއްލަދޫ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 9997122

 • ޖައިލަމް ހާރޫނު މިސުރުގަދަކޯޅިގެ މާރަންދޫ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 9666691

 • ޙުސައިން ނަޢީމް ސޯސަންމާގެ ތަކަންދޫ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 9634328

 • ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ލަކީކޯނަރ އުތީމު

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 7747474

 • ޢަލީ ސިނާނު ހީނާމާގެ މުރައިދޫ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 7944966

 • ޞަފްއަތު މުޙައްމަދު ލީފް ބާރަށް

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 9938073

 

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން ( 03 ޖޫން 2017 ން 16 މެއި 2021 އަށް )

 • ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ހަޒާރުމާގެ އިހަވަންދޫ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • ޢަލީ ޝަމީމް ގޯލްޑަންހައުސް ބާރަށް

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • އިބްރާހީމް ރަޝީދު ފީރޯޒްގެ ހޯރަފުށި

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • ޢަބްދުﷲ ސިރާޖް ހަޒާރުމާގެ ދިއްދޫ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • ޢަބްދުﷲ އިންފާޒް ކުދިރުވާލިގެ ކެލާ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ( 26 ފެބުރުއަރީ 2014 ން 02 ޖޫން 2017 އަށް )

 • މުޙައްމަދު ރަޝީދު ރާނާގެ އިހަވަންދޫ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • އިބްރާހީމް ރަޝީދު ފީރޯޒްގެ ހޯރަފުށި

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • އަޙުމަދު އަސްލަމް ކަސީދާގެ ހޯރަފުށި

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ހަޒާރުމާގެ އިހަވަންދޫ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • މޫސާލަޠީފު ކުދިމާގެ ދިއްދޫ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • އަޙުމަދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ގްރީންވިލާ ދިއްދޫ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • މުޙައްމަދު ވިސާމް ހަރު ވަށަފަރު

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • މުޙައްމަދު ފަޔާޒް ސަންސަންގެ ކެލާ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • ޙުސައިން ނަޞީރު ޔާގޫތުގެ އުތީމު

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • ޢަލީ ޝަމީމް ގޯލްޑަންހައުސް ބާރަށް

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 9999590

 

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ( 26 ފެބުރުއަރީ 2011 ން 25 ފެބުރުއަރީ 2014 އަށް )

 • އަޙުމަދު ރިޟްވާން އާލަމް ދިއްދޫ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • މުޙައްމަދު ރަޝީދު ރާނާގެ އިހަވަންދޫ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ހަޒާރުމާގެ އިހަވަންދޫ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • އިބްރާހީމް ރަޝިދު ފީރޯޒްގެ ހޯރަފުށި

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 7941636

 • ޢަބްދުލްޙައްނާނު ސޯސަންމާގެ ހޯރަފުށި

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • ޔޫސުފު ސިރާޖު ހަޒާރުމާގެ ދިއްދޫ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • ޙުސައިން ނަޞީރު ޔާގޫތުގެ އުތީމު

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • ޙުސައިން ރަޝީދު އާދަމީހިޔާ ތަކަންދޫ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • މުޙައްމަދު ފަޔާޒް ސަންސަންގެ ކެލާ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • އާދަމް ތަހުޒީމް ގާދޫ ކެލާ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000