ކައުންސިލް މެންބަރުން

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް، ނައިބުރައީސް އަދި މެންބަރުން

 • ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ހަޒާރުމާގެ އިހަވަންދޫ

  ކައުންސިލްގެ ރައީސް

  ނަންބަރު: 7777432

 • ޢަލީ ޝަމީމް ގޯލްޑަންހައުސް ބާރަށް

  ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް

  ނަންބަރު: 9999590

 • އިބްރާހީމް ރަޝީދު ފީރޯޒްގެ ހޯރަފުށި

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 7941636

 • ޢަބްދުﷲ ސިރާޖް ހަޒާރުމާގެ ދިއްދޫ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 7782921

 • ޢަބްދުﷲ އިންފާޒް ކުދިރުވާލިގެ ކެލާ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 7256171

 

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް، ނައިބުރައީސް އަދި މެންބަރުން

 • މުޙައްމަދު ރަޝީދު ރާނާގެ އިހަވަންދޫ

  ކައުންސިލްގެ ރައީސް

  ނަންބަރު: 9172818

 • އިބްރާހީމް ރަޝީދު ފީރޯޒްގެ ހޯރަފުށި

  ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް

  ނަންބަރު: 7941636

 • އަޙުމަދު އަސްލަމް ކަސީދާގެ ހޯރަފުށި

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ހަޒާރުމާގެ އިހަވަންދޫ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • މޫސާލަޠީފު ކުދިމާގެ ދިއްދޫ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • އަޙުމަދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ގްރީންވިލާ ދިއްދޫ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • މުޙައްމަދު ވިސާމް ހަރު ވަށަފަރު

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • މުޙައްމަދު ފަޔާޒް ސަންސަންގެ ކެލާ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • ޙުސައިން ނަޞީރު ޔާގޫތުގެ އުތީމު

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • ޢަލީ ޝަމީމް ގޯލްޑަންހައުސް ބާރަށް

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 9999590

 

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް، ނައިބުރައީސް އަދި މެންބަރުން

 • އަޙުމަދު ރިޟްވާން އާލަމް ދިއްދޫ

  ކައުންސިލްގެ ރައީސް

  ނަންބަރު: 0000000

 • މުޙައްމަދު ރަޝީދު ރާނާގެ އިހަވަންދޫ

  ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް

  ނަންބަރު: 9172818

 • ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ހަޒާރުމާގެ އިހަވަންދޫ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • އިބްރާހީމް ރަޝިދު ފީރޯޒްގެ އިހަވަންދޫ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 7941636

 • ޢަބްދުލްޙައްނާނު ސޯސަންމާގެ ހޯރަފުށި

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • ޔޫސުފު ސިރާޖު ހަޒާރުމާގެ ދިއްދޫ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • ޙުސައިން ނަޞީރު ޔާގޫތުގެ އުތީމު

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • ޙުސައިން ރަޝީދު އާދަމީހިޔާ ތަކަންދޫ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • މުޙައްމަދު ފަޔާޒް ސަންސަންގެ ކެލާ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000

 • އާދަމް ތަހުޒީމް ގާދޫ ކެލާ

  ކައުންސިލް މެންބަރ

  ނަންބަރު: 0000000