އަތޮޅު ވެރިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

ބޮޑުތިލަދުންމަތީ (ހއ.ހދ) ދެބައިކުރީއްސުރެ ފެށިގެން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުވެރިކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން.

1  އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޙަސަން މ. އޯޝަންރީފް ކ. މާލެ

2  އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޒާހިރު ހ. ބުރެވިމާގެ ކ. މާލެ

3  އަލްމަރުޙޫމް ސައްޔިދު ސަޢީދު މ. ފާމްދޭރިގެ ކ. މާލެ

4  އަލްމަރުޙޫމް ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިން ކަލޭފާނު ( މާރަންދޫ ކަލޭފާނު ) ހއ. މާރަންދޫ ނޫރަލީގެ

5  އަލްމަރުޙޫމް އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙުމާން ( ވަށަފަރު އާދަމް ކަލޭފާނު ) ގ. ވަށަފަރު

6  އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ގ. ވައިޖެހޭގެ ކ. މާލެ

7  އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ރަޝީދު ހ. އިރުވައި ކ. މާލެ

8  އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ހއ. އުތީމު އަލިމަސްގެ

9  އަލްމަރުޙޫމް ޙަސަން މުޙައްމަދު މއ. ވައިލެޓްމާގެ ކ. މާލެ

10  އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު މޫސާ އަލިމަސްގެ ހއ. ދިއްދޫ

11 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަލިދީދީ މއ. ރޯޒްބާން ކ. މާލެ

12 އަލްއުސްތާޛު އަޙުމަދު ސާވީ ހ. ބްލޫވެއިޓް ކ. މާލެ

13 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ލ. މާބައިދޫ އާޝިރުވާދު