ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައިވާ މުވައްޒަފުން

މުހައްމަދު ނަޞީރު – ( ރިޓައަރ ކުރައްވާފައި )

މި އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ހއ. ދިއްދޫ ” ތިލަދޫ ” އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޞީރު 31 މެއި 2021 ގައި ވަނީ ރިޓައަރ ކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޞީރު ހއ. އަތޮޅު އޮފީހާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 26 މާރިޗް 1992 ގައި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު އޮފީހުގެ ސެކްރެޓަރީއެއްގެ މަޤާމަށެވެ. އޭގެފަހުން މުޙައްމަދު ނަޞީރު އަދާކުރެއްވި މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅު އޮފީހުގެ ސީނިޔަރ ސެކްރެޓަރީކަމާއި، އަތޮޅުވެރިޔާގެ އެހީތެރިކަމާއި، އަތޮޅުވެރިޔާގެ އިސްއެހީތެރިޔާ ކަމާއި، އަތޮޅުވެރިޔާގެ މުއާވިންކަން ހިމެނެއެވެ.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަސީރު ރިޓައަރ ކުރެއްވި އިރު ހުންނެވީ މި އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމުގައެވެ. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޞީރު މެދު ނުކެނޑި 40 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަހު ދައުލަތަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި މަސައްކަތަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޞީރު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެންނެވީ 29 މާރިޗް 1979 ގައި އެއަރ މޯލްޑިވްސްގެ އިނގިރޭސި ސެކްރެޓަރީކަމުގެ މަގާމަށެވެ. އޭގެފަހުން އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހެޑްމާސްޓަރކަމުގެ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރައްވާ  1981 ގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާ ގުޅިވަޑައިގެން ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހެޑްމާސްޓަރކަމާއި، ށ. ކޮމަންޑޫގައި ހުންނަ އެ އަތޮޅު އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހެޑްމާސްޓަރކަން ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.


ޝަރީފާ މުޙައްމަދު –  ( ރިޓައަރ ކުރައްވާފައި )

އަލްފާޟިލާ ޝަރީފާ މުޙައްމަދު މެދުނުކެނޑި 34 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ސަރުކާރަށާއި އަތޮޅަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށްފަހު 10 ޖަނަވަރީ 2021 ގައި ވަނީ ވަޒީފާއިން ރިޓައަރ ކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޝަރީފާ މުހައްމަދު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 19 ޖޫން 1986 ގައި އަތޮޅުއޮފީހުގެ ރޭޑިޔޯޓެލްފޯން އޮޕަރޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭގެފަހުން ޝަރިފާ މުޙައްމަދު އަދާކުރެއްވި މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި އޭރުގެ އަތޮޅު އޮފީހުގެ ކާތިބުކަމާއި، ސީނިޔަރ ކްލާކް ކަމާއި، އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީކަމާއި، ސެކްރެޓަރީކަން ހިމެނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާއިން ރިޓައަރ ކުރެއްވިއިރު ހުންނެވީ މި އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޝަރިފާ މުޙައްމަދު މިހާދިގު މުއްދަތެއްގައި މިއިދާރާއަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާތީ އެކަން ފާހަގަކޮށް މި އިދާރާގެ ފަރާތުން ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.


ފާތުމަތު ރަޝީދާ – ( ރިޓައަރ ކުރައްވާފައި )

އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ރަޝިދާ 35 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަހު ސަރުކާރަށާއި އަތޮޅަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށްފަހު 28 ފެބުރުއަރީ 2021 ގައިވަނީ، ވަޒީފާއިން ރިޓައަރ ކުރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ރަޝީދާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު އޮފީހާ އެންމެ ފުރަތަމަ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ 22 ސެޕްޓެމްބަރ 1983 ގައެވެ. އޭގެފަހުން 1986 ގައި މެދުކެނޑުމަށްފަހު ދެވަނަ ފަހަރަށް ގުޅިވަޑައި ގެންނެވީ 18 ޖުލައި 1988 ގައި އަތޮޅުއޮފީހުގެ ކާތިބެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ފާތިމަތު ރަޝީދާ އަދާކުރެއްވި މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅު އޮފީހުގެ ސީނިޔރކްލާކް ކަމާއި އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ ކަމާއި ސެކްރެޓަރީކަން ހިމެނެއެވެ. ވަޒީފާއިން ރިޓައަރ ކުރެއްވިއިރު ހުންނެވީ މި އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައެވެ.

އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ރަޝީދާ އަތޮޅަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ކާތިބު ކަމާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސްގެ 1 ނަމްބަރ ކާތިބުކަންވެސް އަދާކުރައްވާފައި ވެއެވެ.