ފައިސާ އާއި ތަކެތި ބަލައިގަތުން

ފައިސާ ބަލައިގަތުން

ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00 ން 12:30 އަށް

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯރމް ބަލައިގަތުން

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުން ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:30 ން 13:30 އަށް

އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ހެއްދުން ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00 ން 12:30 އަށް

ތަކެތި ބަލައިގަތުން

ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00 ން 14:00 އަށް