މާލީ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ގެންދެވުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމާއި، ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެޗް.އާރު ސޮފްޓްވެއަރއާއި ، ކައުންސިލްގެ ލޯގޯއާ ޔުނިފޯމާއި އަދި ދިދަ އިފްތާޙުހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި.

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި، ވިޔަ މޮޑިއުލް އަދި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ހއ.

Read more

ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު، ވިޔަ މޮޑިއުލް

Read more

އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް 1444 އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގައި ބާއްވަނީ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށް ގެންދާ އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 53

Read more

ހއ. އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެޗް.އާރު ސޮފްޓްވެއަރ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ގަނެދީފި

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ އެހީގައި ކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ހއ.

Read more

އާރު.ޓީ.އެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ހއ. އަތޮޅުގައި މާދަމާ ފަށަނީ

“ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް” (އާރުޓީއެލް)ގެ ފެރީގެ ހިދުމަތް ހއ. އަތޮޅުގައި ރަސްމީކޮށް މާދަމާ ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ދަތުރުތަކުގައި ފަސް ލޯންޗެއް އެމްޓީސީސީއިން ހއ.އަތޮޅުގައި ބޭނުންކުރެއެވެ.

Read more

ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯރޓް ލިންކް ފެރީގެ ދަތުރުތައް އަޖުމަ ބެލުން ހއ. އަތޮޅުގައި ފެށިއްޖެ

މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގައިވާ ތިލަދުންމައްޗަށް ޚާއްސަކޮށް ހއ.އަތޮޅުގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމަށް ވަރުގަދަ އިންގިލާބެއް އައިސް  ހައިސްޕީޑް ލޯންޗްފެރީ ދަތުރުތައް ފެށުނު ދުވަހެވެ. މި ދަތުރުތަކުގައި

Read more

ހއ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރަން ފަށައިފި

ހއ.އަތޮޅު 7 ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި، ހެދިފައިވާ އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި،

Read more

ބެސްޓްއޯލްރައުންޑަށް ދެވޭ ފައިސާގެ އިނާމު ސްކޫލްތަކާ ހަވާލުކުރަން ފަށައިފި

ވޭތުވެދިޔަ ތިންއަހަރު، ހއ.އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުން ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އަދި އޭލެވެލް ހެދި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ހުރިހާގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރުންނަށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެވޭ

Read more

ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ އައި.ޑީ ކާޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް ބަދަލު ވެއްޖެ.

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

Read more

މިއަހަރުގެ މާދަރީބަހުގެ ދުވަސް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާހަގަކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ މާދަރީބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާއި  އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުމެއް އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާއްވާފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މާދަރީބަހަށް

Read more

ސްޕީޗް ތެރަޕީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަތަކަށް ހިލޭ ތެރަޕީ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެ

ހއ. ދިއްދޫ މިޑްލް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ދިއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ދިއްދޫގައި ހިލޭ ސްޕީޗް ތެރަޕިސްޓަކަށް ދެއްކޭ ޕްރޮގްރާމް

Read more