ކެލާގައި ތިބި މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ހަދިޔާ ޕެކޭޖްތަކެެއް

ކެލާގައި ތިބި މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކެލާ ކައުންސިލާއި ކެލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ހިންގާ ” 9 ނުވައުފާ ” ޕްރޮގްރާމް އިފުތިތާހު ކޮށްފިއެވެ.

Read more

ސްޕީޗް ތެރަޕީގެ ދާއިރާއިން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ޚާއްސަ ކުރައްވައިގެން ތެރަޕީގެ ދާއިރާއިން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ސްޕީޗް ތެރަޕިސްޓް ކޯހުގެ މި ފުރުޞަތު ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަޖައްސަވައި

Read more

އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުން މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ހަތަރުވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސާދަ މެންބަރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. 15 ޖޫން 2021

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އަޙުމަދު ޞަބާޙު ހޮވިވަޑައިގެންފި

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ހޮވުމަށްޓަކައި މިއަދު ހެނދުނު ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. 15 ޖޫން 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި އަތޮޅު

Read more

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ހއ. ގެ އަށް ރަށަކަށް ޚާއްސަ ސްކޮލަރޝިޕް ގެ ފުރުޞަތު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން، ޤައުމު ބިނާކުރުމަށް ދެވޭ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް މިއަތޮޅުގެ 8 ރަށަކަށް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އެ ޔުނިވަރސިޓީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ 2

Read more

ކެލާ ކަނޑޫފާ އާދަޔާޚިލާފު ބާރުމިނެއްގައި މަރުވަމުންދަނީ

ހއ. ކެލާ ކަނޑޫފާ އާދަޔާ ޚިލާފު ބާރުމިނެއްގައި މަރުވަމުންދާ ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކެލާ ކަނޑޫފަލުން މިފަހަރު މަރުވަމުންދަނީ ކުރިން ރަނގަޅަށް ހުރި ބޮޑަވަކި ގަސްތައް

Read more

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލި ހއ. އަތޮޅު ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހއ. އަތޮޅު ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ. މި ކޮމިޓީގައި، ހއ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ސިއްޙީމަރުކަޒުތައް

Read more

އުތުރުހިޔާ ޢިމާރާތް ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރާ ލެބޯޓްރީ ގާއިމުކުރުމަށާއި މުހިންމު އެހެން ބޭނުންތަކަށް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ” އުތުރުހިޔާ ” ޢިމާރާތް ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުކަމުގެ ހުވާ ފަތުހުﷲ ޙަސަން ކުރައްވައިފި

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ކުރެއްވި ހއ. ފިއްލަދޫ އާރު އަލްފާޟިލް ފަތުޙުﷲ ޙަސަން ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާއާއި ހއ.

Read more

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ހއ. އަތޮޅުން ކުށްވެރިކުރުން

ފާއިތުވެދިޔަ ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު ދިހައިގެ ތެރޭގައި މަސްޖިދުލް އަޤްސާއަށް އިސްރާއީލްގެ ހައްދު ފަހަނަޅާފައިވާ ސިފައިން ވަދެގަނެ ހިންގި ޢުދުވާނާ ގުޅިގެން ފަލަސްތީނުގެ އެތެރޭގައި ޚާއްސަކޮށް ޣައްޒާގައި ހިނގަމުންދާ

Read more