ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނަށް އައި.ޑީ ކާޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް ބަދަލު ވެއްޖެ.

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

Read more

މިއަހަރުގެ މާދަރީބަހުގެ ދުވަސް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާހަގަކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ މާދަރީބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާއި  އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުމެއް އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާއްވާފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މާދަރީބަހަށް

Read more

ސްޕީޗް ތެރަޕީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަތަކަށް ހިލޭ ތެރަޕީ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެ

ހއ. ދިއްދޫ މިޑްލް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ދިއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ދިއްދޫގައި ހިލޭ ސްޕީޗް ތެރަޕިސްޓަކަށް ދެއްކޭ ޕްރޮގްރާމް

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލުން މި އަހަރު ހިންގާނެ ބައެއް ހަރަކާތްތައް ކަނޑައަޅައިފި

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން 2022 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތްތައް ކަނޑައަޅައި، މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިހިނގާ 2022 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ

Read more

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ކެލައިން ދޫކުރުން

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހއ. ކެލައިން ދޫކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ކެލާ ކައުންސިލާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އަތޮޅު

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން 2021 ވަނަ އަހަރު ދީފައިވާ ޚިދުމަތްތައް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 2021 ވަނަ އަހަރު ދީފައިވާ ޚިދުމަތުގެ ތަފާސް ހިސާބު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހާމަކޮށްފިއެވެ. ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި

Read more

ފިއްލަދުއާ ދިމާ ބޭރުގައި މަސްކަނދު ފައްޗެއް އަޅައިފި

ހއ. ފިއްލަދުއާ ދިމާބޭރުގައި އަޅާފައިވާ ކަނދުފަތި ކަނޑައިގެން ދިއުމާ ގުޅިގެން އައު ކަނދުފައްޗެއް މިއަދު އަޅައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިންރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑރ. ހުސައިން

Read more

ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރު ހެދުމުގެ ތަސައްވުރު ހއ. އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމަނައި، އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޕްލޭން ފާސްކޮށްފި

ހއ. އަތޮޅުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ 2026 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެއަތޮޅުގައި ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރެއް ޤާއިމުކުރެވިގެން ދިއުންކަމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ހއ. އަތޮޅު

Read more

ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ރަށްރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފެށިއްޖެއެވެ. އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 2010/7 ގެ 8 ވަނަ

Read more

އަަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހއ. ދިއްދޫ އާލިޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް އޮފީހަށް ވަޑައިގެންނެވުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށް

Read more