ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހއ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 24 އަދި 25 ވަނަ ދުވަހު ވަޑައިގެންފިއެވެ. ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް

Read more

މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބައިތުބާޒީ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

ބައިނަލް އަޤްވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހއ. އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައިތުބާޒީ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ފެބުރުވަރީ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކޮންފަރެންސް

Read more

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި ދިވެހިބަހަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިންމައި ބައިވެރީންނަށް ލިޔުން ޙަވާލުކޮށްފި

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއާ ގުޅިގެން، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިވެހިބަހަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި ތަމްރީން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި

Read more

ހއ. އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންގެ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަމުންގެންދާ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން، މި އަހަރު ވެސް ބާއްވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި އަހަރު މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ

Read more

ހއ. އަތޮޅުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކާއި ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ހިންގުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިމިއްޖެ

މި ކައުންސިލާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން ހއ. އަތޮޅު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކާއި ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުނު  މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން  ނިމިއްޖެއެވެ. ނޮވެންބަރު

Read more

ފުޓްބޯޅަ އާއި ފުޓްސަލް ބޭސިކް ރެފްރީން ޓްރެއިނިންގ ކޯސް ނިމިއްޖެ

މި ކައުންސިލާއި ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ދިއްދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބޭސިކް ފްޓްބޯޅަ އަދި ފުޓްސަލް ރެފްރީ ކޯސް ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ.

Read more

ތިލައުތުރު ރަންތާޖު ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ- 2023 ގެ 1 ވަނަ ދިއްދޫ

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 36 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތަށް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަމްސީލްކުރާނެ ބައިވެރިން ހޮވުމަށް ބޭއްވި ތިލައުތުރު ރަންތާޖު ޤުރްއާން މުބާރާތް ނިންމައި އެ

Read more