މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުގެ ޚިދުމަތް ހއ. އަތޮޅުގައި ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ޚިދުމަތް ހއ. އަތޮޅުގައި ފައްޓަވައި ދެއްވައިފިއެވެ. މި ޚިދުމަތް ފައްޓަވައި ދެއްވީ ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު ޙުސައިންއެވެ. މި

Read more

ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލައިފި

ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުޅުވައިލައިފިއެވެ. މައިގަޑު ދެ ދާއިރާއަކުން ސޯޅަ ކެޓެގަރީއަކަށް އިނާމު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

Read more

އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް 1440 ނިމި ބައިވެރިންނަށް ތައްޓާއި ހަނދާނީ ލިއުން ދެއްވައިފި

މިމަހުގެ އަށާރައިން އިން ވިއްސަށް ހއ. ކެލާގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހއ. އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް 1440 ނިމި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިއުމާއި ތަށި ދެއްވައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ހއ.

Read more

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ބައެއްރަށްރަށަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. 2019 މާރިޗް 31 ން އޭޕްރީލް 1 އަށް ރައީސް ކުރެއްވި މި ދަތުރުފުޅަކީ

Read more

ހެލްތު މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ އަމީން ހއ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ނިޒާމް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި އެއްވިޔުގައަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ އަމީން ހއ.

Read more

ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ދިއްދުއާ ދެމެދު ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލޯންޗް ދަތުރު ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ ” ފަހިދުވެލި ” ލޯންޗު ދަތުރު ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާ ދިއްދުއާ ދެމެދު ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފިއެވެ. 2019

Read more