މިއަހަރުގެ ކާފަ މާމައިންގެ ދުވަސް ދިއްދޫގައި ފާހަގަކޮށްފި

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކާފަ މާމައިގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫގައި ހުރި ސަރުކާރު އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސެންޓަރުން

Read more

ބައިނަލްއަގުވާމީ ޔޮޓް ރެލީގައި ހއ. އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްތަކެއް

ރާއްޖޭގައި ސަގާފީ ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން އަންނަ އަހަރު ބައިނަލްއަގުވާމީ ޔޮޓު ރެލީއެއް ބާއްވާނެކަން މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރެޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) އިން މިއަދު އިއުލާން

Read more

ހއ. އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް ތައްޓާއި އިނާމު ދެއްވައިފި

ހއ. އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތް 1442 ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް ވަނަވަނައަށް އައި ފަރާތްތަކަށް ތައްޓާއި ހަނދާނީ ލިއުން ދެއްވައި ފިއެވެ. ހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި

Read more

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 56 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ގޮތުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ޤައުމީ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. 2021 ޖުލައި

Read more

ކެލާގައި ތިބި މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ހަދިޔާ ޕެކޭޖްތަކެެއް

ކެލާގައި ތިބި މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކެލާ ކައުންސިލާއި ކެލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ހިންގާ ” 9 ނުވައުފާ ” ޕްރޮގްރާމް އިފުތިތާހު ކޮށްފިއެވެ.

Read more

ސްޕީޗް ތެރަޕީގެ ދާއިރާއިން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ޚާއްސަ ކުރައްވައިގެން ތެރަޕީގެ ދާއިރާއިން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ސްޕީޗް ތެރަޕިސްޓް ކޯހުގެ މި ފުރުޞަތު ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަޖައްސަވައި

Read more

އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުން މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ހަތަރުވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސާދަ މެންބަރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. 15 ޖޫން 2021

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އަޙުމަދު ޞަބާޙު ހޮވިވަޑައިގެންފި

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ހޮވުމަށްޓަކައި މިއަދު ހެނދުނު ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. 15 ޖޫން 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި އަތޮޅު

Read more

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ހއ. ގެ އަށް ރަށަކަށް ޚާއްސަ ސްކޮލަރޝިޕް ގެ ފުރުޞަތު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން، ޤައުމު ބިނާކުރުމަށް ދެވޭ ޚާއްޞަ ސްކޮލަރޝިޕް މިއަތޮޅުގެ 8 ރަށަކަށް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އެ ޔުނިވަރސިޓީން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ 2

Read more

ކެލާ ކަނޑޫފާ އާދަޔާޚިލާފު ބާރުމިނެއްގައި މަރުވަމުންދަނީ

ހއ. ކެލާ ކަނޑޫފާ އާދަޔާ ޚިލާފު ބާރުމިނެއްގައި މަރުވަމުންދާ ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކެލާ ކަނޑޫފަލުން މިފަހަރު މަރުވަމުންދަނީ ކުރިން ރަނގަޅަށް ހުރި ބޮޑަވަކި ގަސްތައް

Read more