ހއ. އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި އޮޓޯކެޑް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމައި ބައިވެރީންނަށް ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކޮށްފި

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޯލޮޖީއާ ގުޅިގެން، ހއ. އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އޮޓޯކެޑް އެޑްވާންސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި ތަމްރީން

Read more

އޮޓޯކެޑް އެޑްވާންސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެ

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހއ. އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން  ބާއްވާ  އޮޓޯކެޑް އެޑްވާންސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފެށިގެން ކުރިއަށް

Read more

ހއ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ބާއްވާ އިޙްޔާ ޕްރޮގްރާމް މި މަހު 21- 22 އަށް

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން  ސިލްސިލާކޮށް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހު ކުރިއަށް ގެންދާ އިޙްޔާ ޕްރޮގްރާމް މި އަހަރު ވެސް ބާއްވާ ގޮތަށް ވަނީ

Read more

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޕަޑީ އޯޕަން ވޯޓަރ ޑައިވް ކޯސް ނިމިއްޖެ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލާއި ހއ. އަތޮޅު ޕޮލިސް ގުޅިގެން މި މާރިޗު މަހުގެ 2ން 7ށް ހިންގި ޕަޑީ އޯޕަން ވޯޓަރ ޑައިވް ކޯސް ނިމިއްޖެއެވެ.  

Read more

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހއ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 24 އަދި 25 ވަނަ ދުވަހު ވަޑައިގެންފިއެވެ. ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް

Read more

މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބައިތުބާޒީ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

ބައިނަލް އަޤްވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހއ. އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައިތުބާޒީ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ފެބުރުވަރީ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކޮންފަރެންސް

Read more

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި ދިވެހިބަހަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިންމައި ބައިވެރީންނަށް ލިޔުން ޙަވާލުކޮށްފި

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއާ ގުޅިގެން، ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިވެހިބަހަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މި ތަމްރީން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި

Read more

ހއ. އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންގެ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރަމުންގެންދާ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން، މި އަހަރު ވެސް ބާއްވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި އަހަރު މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ

Read more

ހއ. އަތޮޅުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކާއި ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ހިންގުނު މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިމިއްޖެ

މި ކައުންސިލާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން ހއ. އަތޮޅު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކާއި ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުނު  މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން  ނިމިއްޖެއެވެ. ނޮވެންބަރު

Read more