އަތޮޅު ކައުންސިލުން މި އަހަރު ހިންގާނެ ބައެއް ހަރަކާތްތައް ކަނޑައަޅައިފި

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން 2022 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތްތައް ކަނޑައަޅައި، މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިހިނގާ 2022 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ

Read more

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ކެލައިން ދޫކުރުން

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހއ. ކެލައިން ދޫކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ކެލާ ކައުންސިލާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އަތޮޅު

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން 2021 ވަނަ އަހަރު ދީފައިވާ ޚިދުމަތްތައް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 2021 ވަނަ އަހަރު ދީފައިވާ ޚިދުމަތުގެ ތަފާސް ހިސާބު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހާމަކޮށްފިއެވެ. ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި

Read more

ފިއްލަދުއާ ދިމާ ބޭރުގައި މަސްކަނދު ފައްޗެއް އަޅައިފި

ހއ. ފިއްލަދުއާ ދިމާބޭރުގައި އަޅާފައިވާ ކަނދުފަތި ކަނޑައިގެން ދިއުމާ ގުޅިގެން އައު ކަނދުފައްޗެއް މިއަދު އަޅައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިންރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑރ. ހުސައިން

Read more

ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރު ހެދުމުގެ ތަސައްވުރު ހއ. އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމަނައި، އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޕްލޭން ފާސްކޮށްފި

ހއ. އަތޮޅުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ 2026 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެއަތޮޅުގައި ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރެއް ޤާއިމުކުރެވިގެން ދިއުންކަމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ހއ. އަތޮޅު

Read more

ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ރަށްރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފެށިއްޖެއެވެ. އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 2010/7 ގެ 8 ވަނަ

Read more

އަަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހއ. ދިއްދޫ އާލިޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމް އޮފީހަށް ވަޑައިގެންނެވުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށް

Read more

ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާނެ ދަރިވަރުން ހޮވައިފި

ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަމުސީލްކުރާނެ ބައިވެރިން ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު އަތޮޅު އޮޑިސަންނިމި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާނެ ބައިވެރިން ހޮވައިފިއެވެ. ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ

Read more

ދިއްދޫ ބިޒްނަސް ސެންޓަރުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން އޮކްޓޯބަރ 20 ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރާ، ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ދިއްދޫ ބިޒްނަސް ސެންޓަރުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ

Read more

ޤައުމީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމު ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ދެއްވައިފި

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޭއްވި 1443 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުން 1 ވަނަ ލިބުމާ ގުޅިގެން އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށާއި، އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ އާއި

Read more