އާރު.ޓީ.އެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ހއ. އަތޮޅުގައި މާދަމާ ފަށަނީ

“ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް” (އާރުޓީއެލް)ގެ ފެރީގެ ހިދުމަތް ހއ. އަތޮޅުގައި ރަސްމީކޮށް މާދަމާ ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ދަތުރުތަކުގައި ފަސް ލޯންޗެއް އެމްޓީސީސީއިން ހއ.އަތޮޅުގައި ބޭނުންކުރެއެވެ.

Read more

ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯރޓް ލިންކް ފެރީގެ ދަތުރުތައް އަޖުމަ ބެލުން ހއ. އަތޮޅުގައި ފެށިއްޖެ

މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގައިވާ ތިލަދުންމައްޗަށް ޚާއްސަކޮށް ހއ.އަތޮޅުގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމަށް ވަރުގަދަ އިންގިލާބެއް އައިސް  ހައިސްޕީޑް ލޯންޗްފެރީ ދަތުރުތައް ފެށުނު ދުވަހެވެ. މި ދަތުރުތަކުގައި

Read more

ހއ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރަން ފަށައިފި

ހއ.އަތޮޅު 7 ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި، ހެދިފައިވާ އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި،

Read more

ބެސްޓްއޯލްރައުންޑަށް ދެވޭ ފައިސާގެ އިނާމު ސްކޫލްތަކާ ހަވާލުކުރަން ފަށައިފި

ވޭތުވެދިޔަ ތިންއަހަރު، ހއ.އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުން ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އަދި އޭލެވެލް ހެދި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ހުރިހާގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރުންނަށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެވޭ

Read more

ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ އައި.ޑީ ކާޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް ބަދަލު ވެއްޖެ.

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

Read more

މިއަހަރުގެ މާދަރީބަހުގެ ދުވަސް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާހަގަކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ މާދަރީބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާއި  އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުމެއް އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާއްވާފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މާދަރީބަހަށް

Read more

ސްޕީޗް ތެރަޕީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަތަކަށް ހިލޭ ތެރަޕީ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެ

ހއ. ދިއްދޫ މިޑްލް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ދިއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ދިއްދޫގައި ހިލޭ ސްޕީޗް ތެރަޕިސްޓަކަށް ދެއްކޭ ޕްރޮގްރާމް

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލުން މި އަހަރު ހިންގާނެ ބައެއް ހަރަކާތްތައް ކަނޑައަޅައިފި

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން 2022 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތްތައް ކަނޑައަޅައި، މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިހިނގާ 2022 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ

Read more

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ކެލައިން ދޫކުރުން

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހއ. ކެލައިން ދޫކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ކެލާ ކައުންސިލާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އަތޮޅު

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން 2021 ވަނަ އަހަރު ދީފައިވާ ޚިދުމަތްތައް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 2021 ވަނަ އަހަރު ދީފައިވާ ޚިދުމަތުގެ ތަފާސް ހިސާބު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހާމަކޮށްފިއެވެ. ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި

Read more

ފިއްލަދުއާ ދިމާ ބޭރުގައި މަސްކަނދު ފައްޗެއް އަޅައިފި

ހއ. ފިއްލަދުއާ ދިމާބޭރުގައި އަޅާފައިވާ ކަނދުފަތި ކަނޑައިގެން ދިއުމާ ގުޅިގެން އައު ކަނދުފައްޗެއް މިއަދު އަޅައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިންރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑރ. ހުސައިން

Read more