ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި އަދި މިހާރުގެ ނާއިބު ރައީސް

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޞަބާޙު ހަވީރީނާޒް ހއ. އިހަވަންދޫ ( 17 މޭ 2021 ން …………….

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަމީމް ގޯލްޑަންހައުސް ހއ. ބާރަށް ( 03 ޖޫން 2017 ން 16 މޭ 2021 ގެ ނިޔަލަށް )


ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ފީރޯޒްގެ ހއ. ހޯރަފުށި ( 26 ފެބުރުވަރީ 2014 ން 02 ޖޫން 2017 ގެ ނިޔަލަށް )


ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 1 ވަނަ ދައުރުގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ރާނާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ ( 18 އޭޕްރީލް 2011 ން 25 ފެބުރުވަރީ 2014 ގެ ނިޔަލަށް )