ގުޅުއްވުމަށް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 6500002

ކައުންސިލްގެ ރައީސް 6500018

ސީނިޔަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް 6500118

ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް 6500123

ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް މަރިޔަމް ޝަފީޤާ 6500533

ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އަސްމާ އަބޫބަކުރު 6500095

ލީގަލް އޮފިސަރ އާދަމް ސަޢީދު 6500121

ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 6500116

ބަޖެޓް  ސެކްޝަން 6500113

ބަޖެޓް ސެކްޝަން 6500114

ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ 6500127

އެޗް.އާރު ޔުނިޓް 6500348

އެޑްމިން ޔުނިޓް 6500125

އައިޓީ ޔުނިޓް 6500119

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ( ލައިސަންސް ހެއްދުމާބެހޭ ޔުނިޓް ) 6500347

ކައުންސިލް ބިއުރޯ 6500124

ރިސެޕްޝަން 6500068

ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް 6500120