ގުޅުއްވުމަށް

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 6500002

ކައުންސިލްގެ ރައީސް 6500018

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް 6500118

ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނަޞީރު 6500533

ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް 6500123

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާދަމް ސަޢީދު 6500121

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޙުސައިން ބަދީޢު 6500116

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް މުޙައްމަދު ލަތީފު 6500113

ބަޖެޓް ސެކްޝަން 6500114

ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ 6500115

އެޗް.އާރު ޔުނިޓް 6500116

އެޑްމިން ޔުނިޓް 6500117

އައިޓީ ޔުނިޓް 6500119

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް ( ލައިސަންސް ހެއްދުމާބެހޭ ޔުނިޓް ) 6500120

ކައުންސިލް ބިއުރޯ 6500124

ރިސެޕްޝަން 6500068

ކޮންފަރެންސް ހޯލް 6500122