މިޝަން އަދި ވިޝަން

ކައުންސިލްގެ މިޝަން

 ހއ. އަތޮޅަކީ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނަށް ލޯބިކުރާ، ތަހުޒީބީ މުޖުތަމައެއް ދިރިއުޅޭ، ހިތްފަސޭހަ ވެއްޓެއް ޤާއިމްވެފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން.

ކައުންސިލްގެ ވިޝަން

ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ ޚިދުމަތްތައް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި އެކަށިގެންވާ އަވަސް މިނެއްގައި ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި އެ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. އަދި ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމާއެކު، ސަރުކާރުން އަތޮޅުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދީ ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.