ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ނަމްބަރ 7/2010

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަމްބަރ 21/2010

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަމްބަރ 02/2011

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް 3 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަމްބަރ 15/2015

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް 4 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަމްބަރ 17/2015

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް 5 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަމްބަރ 21/2015

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް 6 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަމްބަރ 40/2015

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް 7 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަމްބަރ 03/2017

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް 8 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަމްބަރ 24/2019

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ޚާއްސަ ޤާނޫނު 5/2020

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ޚާއްސަ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 23/2020

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް 9 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ނަމްބަރ 31/2020