ކޮމިޓީތައް


ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީ

މި އިދާރާގައި ދާއިމީ ބިޑް ކޮމިޓިއެއް އޮވެއެވެ. މި ކޮމިޓީގައި 7 މެމްބަރުން ތިއްބަވައެވެ. ކޮމިޓީގައި މުޤައްރިރަކާއި ނައިބު މުޤައްރިރެއްގެ އިތުރުން 5 މެމްބަރުން ތިއްބަވައެވެ މިކޮމިޓީއާ ގުޅޭނެ ފޯން ނަމްބަރ: 6500068

އީމެއިލް: info@halifatoll.gov.mv

1. ނައިބުރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް

2. ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ އިންފާޒް

3. ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް

4. އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާދަމް ސަޢީދު

5. ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ލަތީފް

6. އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ އަސްމާ އަބޫބަކުރު

7. އެކައުންޓް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް އަޝްފާޤް

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

  1. މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ކުރާ އިޢުލާންތަކުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުތުތައް ހަމަވޭތޯ ބެލުން
  2. މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ކުރާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބާއްވަންޖެހޭ ޕްރީބިޑް މީޓިންގ ބޭއްވުމާއި ބިޑާ ގުޅޭގޮތުން ކުރާ ޝަކުވާތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން
  3. މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ކުރާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ނުވަތަ ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
  4. ހުށަހެލޭ ބީލަންތައް ދިރާސާކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން
  5. އެގްރިމެންޓްކޮށްގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތުން އެގްރިމެންޓާ ޚިލާފުވާ ހާލަތްތަކުގައި އެކަން ބަލައި ދިރާސާކޮށް އިދާރާއަށް ލަފާދިނުން.

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ

މި ކައުންސިލްގައި ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭމަންޓް ކޮމިޓީއެއް އޮވެއެވެ. މި ކޮމިޓީއަކީ ސިވިލްސަރވިސް ވަޒީފާތަކަށް މީހުން އައްޔަންކުރުމާއި އިންޓަވިއު ކުރުމާއި ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުމާއި އެމީހުންނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް އެކުލެވިފައިވާ ދާއިމީ ކޮމިޓީއެކެވެ މިކޮމިޓީއާ ގުޅޭނެ ނަމްބަރ: 6500068

އީމެއިލް: info@halifatoll.gov.mv

މި ކޮމިޓީގައި މެމްބަރުން ހިމެނިފައިވަނީ ދިއްދޫގައިހުރި އެކި ދާއިރާތަކުގެ އިސްމުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަކީ:

1. ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ ޕަރސަން ( ޑިރެކްޓަރ  ޖެނެރަލް ) އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ

2. މުޙައްމަދު ނަޞީރު ޑިރެކްޓަރ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

3. ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް ޑިރެކްޓަރ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

4. މުޖުތަބާ ސަޢީދު ޑިރެކްޓަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

5. އަޙުމަދު ރަޝީދު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

6. އަކްރަމް ޒަކަރިއްޔާ ލީޑިން ޓީޗަރ ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

7. މުޙައްމަދު ޝަރީފް ގްރެޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

8. އަޝްފާ ޢަލީ އެސިސްޓެންޓް ޝޯސަލް ސަރވިސް ވޯކަރ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

9. ޙަލީމަތު ސުޒާނާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ