ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ

މި ކައުންސިލްގައި ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭމަންޓް ކޮމިޓީއެއް އޮވެއެވެ. މި ކޮމިޓީއަކީ ސިވިލްސަރވިސް ވަޒީފާތަކަށް މީހުން އައްޔަންކުރުމާއި އިންޓަވިއު ކުރުމާއި ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުމާއި އެމީހުންނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް އެކުލެވިފައިވާ ދާއިމީ ކޮމިޓީއެކެވެ.

މިކޮމިޓީއާ ގުޅޭނެ ނަމްބަރ: 6500068

އީމެއިލް: [email protected]

މި ކޮމިޓީގައި މެމްބަރުން ހިމެނިފައިވަނީ ދިއްދޫގައިހުރި އެކި ދާއިރާތަކުގެ އިސްމުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަކީ:

1. ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ ޕަރސަން ( ޑިރެކްޓަރ  ޖެނެރަލް ) އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ

2. މުޙައްމަދު ނަޞީރު ޑިރެކްޓަރ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

3. ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް ޑިރެކްޓަރ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

4. މުޖުތަބާ ސަޢީދު ޑިރެކްޓަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

5. އަޙުމަދު ރަޝީދު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

6. އަކްރަމް ޒަކަރިއްޔާ ލީޑިން ޓީޗަރ ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

7. މުޙައްމަދު ޝަރީފް ގްރެޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

8. އަޝްފާ ޢަލީ އެސިސްޓެންޓް ޝޯސަލް ސަރވިސް ވޯކަރ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ

9. ޙަލީމަތު ސުޒާނާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ