ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯރޓް ލިންކް ފެރީގެ ދަތުރުތައް އަޖުމަ ބެލުން ހއ. އަތޮޅުގައި ފެށިއްޖެ

މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގައިވާ ތިލަދުންމައްޗަށް ޚާއްސަކޮށް ހއ.އަތޮޅުގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމަށް ވަރުގަދަ އިންގިލާބެއް އައިސް  ހައިސްޕީޑް ލޯންޗްފެރީ ދަތުރުތައް ފެށުނު ދުވަހެވެ. މި ދަތުރުތަކުގައި

Read more

ދައްޕަރު ވަކިކުރެއްވުން: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ހއ. އަތޮޅުން އިލްތިމާސްގެ ސިޓީއެއް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިޙުތިސާސްގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނީގޮތުން ހިމެނިފައިވާ ހއ. ދައްޕަރު، ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިހުތިސާސްގެ ތެރެއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން އެރަށު ރައްތިތުންގެ ތެރޭގައި ހުރި

Read more

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަން ގިނަ ވަޒީފާތަކާއެކު ހއ. ދައްޕަރު

ދައްޕަރަކީ ހއ.ފިއްލަދޫގެ އުތުރުން އެރަށާގުޅިފައި އޮތް ވަރަށް ރީތި ފަޅުރަށެކެވެ. އެހެންކަމުން ދައްޕަރުގައި ރިސޯޓެއް ހެދޭނެ ދުވަހަކާމެދު ފިއްލަދޫ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދެއް އަބަދުވެސް އޮންނަކަން އެ މީހުންގެ

Read more