އަތޮޅު ބައެއް މުއައްސަސާތަކާ ގުޅުއްވުމަށް

ތުރާކުނު

ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ: 6500035

ތުރާކުނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު: 6500563

ތުރާކުނު ސްކޫލް: 6500547

ތުރާކުނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް:6500080

ތުރާކުނު އިންޖީނުގެ: 6500067


އުލިގަން

އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ: 6500036

އުލިގަމު ސްކޫލް: 6500548

އުލިގަމު ޞިއްޙީމަރުކަޒު: 6500564

އުލިގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް: 6500087

އުލިގަމު އިންޖީނުގެ: 9748140


މޮޅަދޫ

މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ: 6500031

މޮޅަދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު: 6500579

މޮޅަދޫ ސްކޫލް: 6500561

މޮޅަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް: 6500506

މޮޅަދޫ އިންޖީނުގެ: 7930144


ހޯރަފުށި

ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ: 6500012

ހޯރަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން: 9792702

ހއ. އަތޮޅު މަދްރަސާ: 6500048

ހޯރަފުށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު: 6500064

ހޯރަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް: 6500141

ހޯރަފުށީ އިންޖީނުގެ: 6500042


އިހަވަންދޫ

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ: 6500013

އިހަވަންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު: 6500501

އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން: 9792265

އިހަވަންދޫ ސްކޫލް: 6500096

އިހަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް:6500133


ކެލާ

ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ: 6500027

ކެލާ ޞިއްޙީމަރުކަޒު: 6500047

ކެލާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން: 9980074

ކެލާ ސްކޫލް: 6500097

ކެލާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް: 6500150


ވަށަފަރު

ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ: 6500039

ވަށަފަރު ޞިއްޙީމަރުކަޒު: 6500565

ވަށަފަރު ސްކޫލް: 6500538

ވަށަފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް: 6500507


ދިއްދޫ

ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ: 6500019

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް: 6500053

ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން: 9791462

ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު: 6500014

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ދިއްދޫ ބްރާންޗް: 6500066

ހއ. ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސެންޓަރ:6500577

ދިއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް: 6500590

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ދިއްދޫއޮފީސް: 3020374


ފިއްލަދޫ

ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ: 6500023

ފިއްލަދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު: 6500549

ފިއްލަދޫ ސްކޫލް: 6500536

ފިއްލަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް: 6500083


މާރަންދޫ

މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ: 6500029

މާރަންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު: 6500566

މާރަންދޫ ސްކޫލް: 6500535

މާރަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް: 6500509


ތަކަންދޫ

ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ: 6500034

ތަކަންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު: 6500567

ތަކަންދޫ ސްކޫލް: 65000576

ތަކަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް: 6500511


އުތީމު

އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ: 6500038

އުތީމު ޞިއްޙީމަރުކަޒު: 6500568

އުތީމު ސްކޫލް: 6500046

އުތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް: 6500502


މުރައިދޫ

މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ: 6500032

މުރައިދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު: 6500569

މުރައިދޫ ސްކޫލް: 6500537

މުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް: 6500510


ބާރަށް

ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ: 6500016

ބާރަށު ޞިއްޙީމަރުކަޒު: 6500570

ބާރަށު ސްކޫލް: 6500527

ބާރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން: 9980075

ބާރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް: 6500071