އެންގުމެއް> ބިޑް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯރމް ( އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ކުރުމާއި އޮފީސް ޕާޓިޝަން ހޯދުން )


ހއ. އަތޮޅުގައި ހުންނަ، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކްރެޑިޓަށް މުދާ ދޫކުރުން. ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް ކުރެވޭނެ މުއްދަތު 12 މަސްދުވަސް އަދި 18 މަސްދުވަސް. %10 ފައިދާ އާއެކު 12 މަސް ދުވަސް. %15 ފައިދާއާއެކު 18 މަސްދުވަސް