ސަވާއްދީއްތަ ދަތުރު އުލިގަމު ބަނދަރު

ޖަނަވަރީ 04- 2022 ރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ ޔޮޓް ރެލީ ”ސަވާއްދީތަ ދަތުރު” ގައި ބައިވެރިވާ ޔޮޓްތައް ހއ. އުލިގަމު ބަނދަރުގައި. ބޭރުގެ ޔޮޓްތައް އާންމުކޮށް އަންނަ އުލިގަމު ބަނދަރުން ފެށިގެން މި އަތޮޅު ހޯރަފުށި، އުތީމު، ބާރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ. ފޮޓޯ: މިހާރު ނޫސް