އިދާރާގެ ޔުނިޓްތައް ބެހިފައިވާގޮތް

އެޑްމިން އެޗްއާރު އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް: ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ސިރާޖް / އ. ޑިރެކްޓަރ ޙުސައިން ބަދީޢު ފޯން: 6500116

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް: ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ އިންފާޒް / ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނަސީރު ފޯން: 6500533

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް: ނައިބުރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް / އ.ޑިރެކްޓަރ އާދަމް ސަޢީދު ފޯން:6500121

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިން ޔުނިޓް: ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު / ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް ފޯން:6500123

ކައުންސިލް ބިއުރޯ: ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން / ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް ފޯން: 6500118


ޔުނިޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން:

އެޑްމިން އެޗް.އާރު އެންޑް އިންފޮމޭޝަން

1. ޙުސައިން ބަދީޢު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

2. ޝަރީފާ މުޙަންމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3. އާމިނަތު ލަޠީފާ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

4. އަސްމާ އިބްރާހީމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

5. އަމީމާ ޢަބްދުލްޣަނީ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

6. ޒުބައިދާ ލަޠީފު އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

7. ޢާއިޝަތު ސަޢީދާ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

8. މުޙައްމަދު ސަލީމް އެސިސްޓެންޓް ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

9. މުޙަންމަދު ނަޞީރު އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

10. ޢަލީ ރަޝީދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

11. ޙައްވާ ޒާހިރާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް

1. މުޙައްމަދު ނަޞީރު ޑިރެކްޓަރ

2. މުޙައްމަދު ލަޠީފު ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

3. އިސްމާޢީލް އަޝްފާޤް އެކައުންޓް އޮފިސަރ

4. ޢާއިޝަތު އިފާދާ އެކައުންޓް އޮފިސަރ

5. އާމިނަތު ޙަމީދު އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

1. އާދަމް ސަޢީދު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

2. އަސްމާ އަބޫބަކުރު އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

3. ފާތުމަތު ރަޝީދާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

4. ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

5. އާމިނަތު ރަޝީދާ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

6. ޢާއިޝަތު ސަޒުނާ ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

1. ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް ޑިރެކްޓަރ

2. އަޙުމަދު ނަޞީރު ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

3. އާސިމާ ޢަލީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

4. ސާދިޔާ ޒަކަރިއްޔާ އެސިސްޓެންޓް ރިސަރޗް އޮފިސަރ