އިދާރާގެ ޔުނިޓްތައް ބެހިފައިވާގޮތް

ޓެކްނިކަލް ސަރވިސް ޑިޕާޓްމަންޓް: ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް / ފޯން: 6500103

ކޯޕްރޭޓްއެފެއަޒް ސެކްޝަން: ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް މަރްޔަމް ޝަފީޤާ /  ފޯން: 6500111

އެޓޯލް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން: ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް /  ފޯން:6500102

އެޓޯލް ސަޕޯރޓް ސަރވިސް ސެކްޝަން: ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އަސްމާ އަބޫބަކުރު /  ފޯން: 6500114

 


ޔުނިޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން:

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ސެކްޝަން

1. އަޙްމަދު ރަޝީދު އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

2. ދީމާ މުޙައްމަދު ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

3. ޢާއިޝަތު ޝިފާޒާ ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

4. މުޙައްމަދު ލަޠީފް އަޙްމަދު ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

5. ޢާއިޝަތު ނުޒްހާ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

6. ޢާއިޝަތު ޝަޒުނާ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

7. އިސްމާޢިލް އަޝްފާޤް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

8. އަސްމާ އިބްރާހީމް އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

9. އަމީމާ ޢަބްދުލްޣަނީ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

10. އާމިނަތު ލަތީފާ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

11. ޒުބައިދާ ލަޠީފް އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

12. ޢަލީ ރަޝީދު އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

13. އާމިނަތު ޙަމީދު އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

14. މަރްޔަމް ނަޝްފާ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

15. ސަމީޙާ ޢަބްދުއްރަޙީމް އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

16. އާމިނަތު ރަޝީދާ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

17. ޙަލީމަތު ޝަފީޤާ ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

18. މުޙައްމަދު ރިޔާޒް ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް

1.  އަޙްމަދު އަދުޙަމް އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

2. ދީމާ ޙަސަން އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

3.  މުޙައްމަދު ފަހުމީ ލާންޗް ޑްރައިވަރ

4.  ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް ލާންޗް ފަޅުވެރި

5.  އަޙްމަދު މަފާޒް ލާންޗް ފަޅުވެރި

6.  އަޙްމަދު ހުސައިން ޑްރައިވަރ

ސްޓްރެޖެޓިކް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް

1. ޖައުދާ ރަޝީދު ކައުންސިލް އޮފިސަރ

2. ޙައްވާ ޒާހިރާ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

3. ޝާދިޔާ ޒަކަރިއްޔާ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޔުނިޓް

1. މަޒުހަރު ސުލައިމާން އެސިސްޓެން ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

2. ފާޠިމަތު އަމާނީ ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

3. އާސިމާ ޢަލީ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

4. ހިޝާމް ޙަސަން ވަޙީދު އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

5. ލަޠިފާ ޢަބްދުﷲ ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

3. އަޙްމަދު ފިރާޤް ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ޓްރެއިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް

1. ހުސައިން ބަދީއު އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް

އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް މީޑިއަރ ޔުނިޓް

1. މުޙައްމަދު ސަލީމް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

ލީގަލް އެންޑް ކޮމްޕްލައިންސް ޔުނިޓް

1. އާދަމް ސަޢީދު ލީގަލް އޮފިސަރ