ފިއްލަދުއާއި ކެލާގައި ދުއްވާ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިންނާއި އެރަށު ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ފައްސި ވެއްޖެ

ހއ. ކެލާގައި ދުއްވާ ” ސަވާރީ ” ބޯޓްގެ ކައްޕިއާއި ފަޅުވެރިންތަކެއް ކޮވިޑް ބައްޔަށް ފައްސިވެފައި ވަނިކޮށް އެބޯޓާ ކޮންޓެކްޓްވި ފިއްލަދޫ ގައި ދުއްވާ ބީ.އެމް.އެކްސް ޕްރެސް

Read more

އިހަވަންދޫ ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިޔަކު ކޮވިޑް ބައްޔަށް ފައްސި ވެއްޖެ

ހއ. އިހަވަންދޫގައި މާލެ ދަތުރުކުރާ ” 242 ” ނަމަކަށްކިޔާ ބޯޓްގެ ފަޅުވެރިޔަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެއެވެ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ބައެއް ނޫސްތަކަށް މަޢުލޫމާތު

Read more