އާރު.ޓީ.އެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ހއ. އަތޮޅުގައި މާދަމާ ފަށަނީ

“ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް” (އާރުޓީއެލް)ގެ ފެރީގެ ހިދުމަތް ހއ. އަތޮޅުގައި ރަސްމީކޮށް މާދަމާ ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ދަތުރުތަކުގައި ފަސް ލޯންޗެއް އެމްޓީސީސީއިން ހއ.އަތޮޅުގައި ބޭނުންކުރެއެވެ.

Read more

ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯރޓް ލިންކް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ހއ. އަތޮޅުގައި ފެށިއްޖެ

މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގައިވާ ތިލަދުންމައްޗަށް ޚާއްސަކޮށް ހއ.އަތޮޅުގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމަށް ވަރުގަދަ އިންގިލާބެއް އައިސް  ހައިސްޕީޑް ލޯންޗްފެރީ ދަތުރުތައް ފެށުނު ދުވަހެވެ. މި ދަތުރުތަކުގައި

Read more

ހއ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރަން ފަށައިފި

ހއ.އަތޮޅު 7 ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި، ހެދިފައިވާ އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި،

Read more

ބެސްޓްއޯލްރައުންޑަށް ދެވޭ ފައިސާގެ އިނާމު ސްކޫލްތަކާ ހަވާލުކުރުން

ވޭތުވެދިޔަ ތިންއަހަރު، ހއ.އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުން ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އަދި އޭލެވެލް ހެދި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ހުރިހާގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ދަރިވަރުންނަށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެވޭ

Read more