ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ޢީދު ސައި ދޭން ނިންމައިފި

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 75 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުން 2023 ވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި

Read more

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ތިލައުތުރު އެވޯޑް ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  ހއ. އަތޮޅު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި “ތިލައުތުރު އެވޯޑް 2023” އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑްތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ

Read more