ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހއ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ފެބުރުވަރީ މަހުގެ 24 އަދި 25 ވަނަ ދުވަހު ވަޑައިގެންފިއެވެ. ބޮޑުތިލަދުންމައްޗަށް

Read more

މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބައިތުބާޒީ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

ބައިނަލް އަޤްވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހއ. އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައިތުބާޒީ މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ފެބުރުވަރީ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކޮންފަރެންސް

Read more