އަތޮޅު ކައުންސިލް ޓީމް އައްޑޫ ސިޓީގެ ނެޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ޕޮލސިންގ ކޮލެޖަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފި

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމް މިމަހުގެ 7-15 ށް ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރާ ތަޖުރިބާ ދަތުރުގައި މިއަދު އައްޑޫ ސިޓީގެ ނެޝަނަލް ކޮލެޖު އޮފް ޕޮލިސިންގ

Read more

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ޢީދު ސައި ދޭން ނިންމައިފި

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 75 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުން 2023 ވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި

Read more