ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ “އުތުރުހިޔާ” ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި.

ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ “އުތުރުހިޔާ” ކުރިއަށް އޮތް 1 އަހަރު ދުވަހަށް ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް  ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މި ކައުންސިލާއި، ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާ ދެމެދު

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލުން މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ތަކަންދޫ ކައުންސިލާއެކު އެހީދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން 2023 ވަނަ އަހަރު  މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހޮވުނު ހަތް ރަށުގެ ތެރެއިން ތަކަންދޫ ކައުންސިލާ އެކު މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި

Read more

މި ކައުންސިލާއި ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް ގުޅިގެން ރެކްރޫޓްމަންޓާއި ސީ.އެސް. ވިއުގަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިއްޖެ

މި ކައުންސިލާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިންސްޓިޓިއުޓް ގުޅިގެން ރެކްރޫޓްމަންޓާއި ސީ.އެސް. ވިއުގަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް  މިއަދު ފެށިއްޖެއެވެ. ހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސްގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި މިއަދު

Read more

2022 ވަނަ އަހަރު ހއ. އަތޮޅުން އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ ކެޔޮޅުގެ އިނާމު ޙާޞިލްކުރެއްވި އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ޙާޞިލްކުރައްވައިފި

މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ސަރުކާރުންދެއްވާ ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ހއ. އިހަވަންދޫ ގުރަހަ އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޙާޞިލް ކުރައްވައިފިއެވެ. މި އިނާމު ދީފައިވަނީ މި އަހަރުގެ

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލުން މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ހޮވުނު ހަތް ރަށުގެ ތެރެއިން ހަތަރު ރަށަކާއެކު އެހީދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 2023 ވަނަ އަހަރު ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން މި ބުރުގައި މާލީ އެހީތެރިކަން ދޫކުރުމަށް ހޮވުނު

Read more