ކަންގަތި އެވޯރޑް އަތޮޅު ކައުންސިލަށާއި ދެރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަށް ލިބިއްޖެ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ދެއްވަމުން އަންނަ ކަންގަތި އެވޯރޑް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށާއި، މާރަންދޫ ކައުންސިލަށާއި ކެލާ ކައުންސިލަށް ލިބިއްޖެއެވެ. ކަންގަތީ އެވޯރޑަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ

Read more