ވިހާމަރުވާ މީހުންގެ ރެކޯޑް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ބަލަހައްޓަން ފަށަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިހާމަރުވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ދުވަހުން ދުވަހަށް ރެކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ޒަމާނީ ޓެކެނޮލޮޖީގެ ނިޒާމެއް ( އީ- ކައުންސިލް ) ޤާއިމުކޮށް އެނިޒާމަށް ކައުންސިލްތަކާއި ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ

Read more