ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމަށް އިތުރު ބޮޅެއް!

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރައްޔިތުންނާ ގާތުން، ޚިދުމަތް ދޭގޮތަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސެމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް

Read more