2022 ވަނަ އަހަރު ހއ. އަތޮޅުން އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ ކެޔޮޅުގެ އިނާމު ޙާޞިލްކުރެއްވި އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ޙާޞިލްކުރައްވައިފި

މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ސަރުކާރުންދެއްވާ ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ހއ. އިހަވަންދޫ ގުރަހަ އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޙާޞިލް ކުރައްވައިފިއެވެ. މި އިނާމު ދީފައިވަނީ މި އަހަރުގެ

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލުން މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ހޮވުނު ހަތް ރަށުގެ ތެރެއިން ހަތަރު ރަށަކާއެކު އެހީދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 2023 ވަނަ އަހަރު ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން މި ބުރުގައި މާލީ އެހީތެރިކަން ދޫކުރުމަށް ހޮވުނު

Read more

ހއ. އަތޮޅު ގައި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޔުނިޓެއް ގާއިމުކޮށް ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި.

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ލާމަރުކަޒު ކުރުމުގެ ތެރެއިން އެ އޮތޯރިޓީގެ ޔުނިޓެއް މި ކައުންސިލްގައި ގާއިމުކޮށް މިއަދު ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ. ހއ. އަތޮޅުގެ ލޭބަރ

Read more