އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ހަތް ރަށަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،  އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 4 ދައުރުގެ 64 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުން ނިންމައިގެން ހއ. އަތޮޅު ރަށުކައުންސިލްތަކާއި،

Read more

ތިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލް މިއަދު ކުޅޭނެ

އެސް.ޓީއޯ ތިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2022 ގެ ސެމީފައިނަލް މެޗުތައް މިއަދު ކުޅެވޭނެއެވެ. އުތީމު ކަލާފާނު ފުޓްސަލްދަނޑުގައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގެ ކުޅުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ

Read more

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޑެސްކެއް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ގާއިމުކޮށް ޚިދުމަތް ފެށުމާގުޅޭ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކޮށްފި.

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޑެސްކެއް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި  ގާއިމުކޮށް ޚިދުމަތް ފެށުމާގުޅޭ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު  10:00ގައި މި

Read more