ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމާބެހޭ މަޝްވަރާކޮށްފި

ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ތިލަދުންމައްޗަށް ނިސްބަތްވާ ޞަރަޙައްދުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. ހއ.ކެލާގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމަކީ ބޮޑުތިލަދުންމަތިން ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ 2

Read more

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހޯރަފުށިން ދޫކުރަނީ

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހއ. ހޯރަފުށިން ދޫކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައި އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ހޯރަފުށީ ކައުންސިލާ ދެމެދު މިއަދު ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ.

Read more