ފަހި ދުވެލި

ފަހި ދުވެލި ޕްރޮގްރާމަކީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކަނޑުގައި ދުއްވާ  އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކޮށްގެން ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ޚަރަދު ކުޑަކޮށް އަތޮޅުތެރޭގެ އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެގޮތް މަގުފަހިކޮށް ދިނުމާއި އަދި ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެމަގު ފަހިކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ފެށުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދަތުރުކުރެވޭނެ އުސޫލްތަކާއި އަގުތައް މި އިދާރާއާ ގުޅުއްވުމުން ލިބިވަޑައި ގަންނަވާނެއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން އަތޮޅު ތެރެއަށާއި އެހެން އަތޮޅުތަކަށް އެކަށިގެންވާ އަގުތަކުގައި ދަތުރުތައް ކޮށްދިނުން ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.

ސަރުކާރު އިދާރާތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ދަތުރުތައް ކުރެވޭނެ އުސޫލެއްވެސް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ފޯން: 6500120