ލައިފްގާރޑުން ތަމްރީންކުރާ ކޯސް-1

މޫދަށްއެރި އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ ހާދިސާތަކުގައި ގެނބިގެންއުޅޭ ކުދިންނަށް ސީ.ޕީ.އާރ ދޭނެގޮތް، އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، މޯލްޑިވްސް ސްވިމިންގ އެންޑް ލައިފް ސޭވިންގ ސްކިލް ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ހއ. އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ހިންގާ ލައިފްގާޑުން ތަމުރީން ކުރުމުގެ ކޯސް – 1 ގެ ބައިވެރިންނަށް ދަސްކޮށްދެނީ.