އަންހެނުންގެ ދުވަސް 2022 މަސްރޭސް

މަސްވެރިކަމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި އޮފީސްތައް: ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ހއ، ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް، ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ހއ. އަތޮޅު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ