މުރާޖައާ ކޮމިޓީ

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ

މުރާޖައާ ކޮމިޓީއަކީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢައްޔަން ކޮށްފައިވާ، އެ އިދާރާއެއްގެ ނުވަތަ އެ މުވައްސަސާއެއްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކު، މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އިންކާރު ކުރުން ނުވަތަ ދެއްވި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވުން ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތު ނުދިނުން ފަދަ ކަންކަން ދިމާވުމުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން އޮންނަ ކޮމިޓީއެކެވެ.

 • ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން

  ކައުންސިލްގެ ރައީސް

  ފޯނު ނަންބަރު: 7777432

  [email protected]

 • މުޙައްމަދު ނަޞީރު

  ޑިރެކްޓަރ

  ފޯނު ނަންބަރު: 7921119

  [email protected]

 • ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް

  ޑިރެކްޓަރ

  ފޯނު ނަންބަރު: 7913404

  [email protected]