ތިލައުތުރު ރަންތާޖު ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ- 2023 ގެ 1 ވަނަ ދިއްދޫ

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 36 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތަށް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަމްސީލްކުރާނެ ބައިވެރިން ހޮވުމަށް ބޭއްވި ތިލައުތުރު ރަންތާޖު ޤުރްއާން މުބާރާތް ނިންމައި އެ

Read more

ތިލައުތުރު ރަންތާޖު ޤުރްއާން މުބާރާތް މި މަހުގެ 26 ގައި ފެށޭނެ

36 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް މި ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތިލައުތުރު ރަންތާޖު ޤުރްއާން މުބާރާތް – 2023 އޮކްޓޫބަރު 26-28 އަށް

Read more

އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް 1444 އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގައި ބާއްވަނީ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށް ގެންދާ އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 53

Read more

ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާނެ ދަރިވަރުން ހޮވައިފި

ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަމުސީލްކުރާނެ ބައިވެރިން ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު އަތޮޅު އޮޑިސަންނިމި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާނެ ބައިވެރިން ހޮވައިފިއެވެ. ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ

Read more

ހއ. އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް ތައްޓާއި އިނާމު ދެއްވައިފި

ހއ. އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތް 1442 ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް ވަނަވަނައަށް އައި ފަރާތްތަކަށް ތައްޓާއި ހަނދާނީ ލިއުން ދެއްވައި ފިއެވެ. ހއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި

Read more

އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް 1442 ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ

ހއ. އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް 1442 ފެށިއްޖެއެވެ. މުޅިން އަލަށް ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް އިންސާފު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތް ފެށުނީ ކުރިންވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިމަހުގެ

Read more

އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި 11 ރަށަކުން ބައިވެރި ވެއްޖެ

ހއ. އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް 1442 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު 11 ރަށަކުން ބައިވެރި ވެއްޖެއެވެ. 3 ރަށަކުން ބައިވެރި ވެފައެއް ނުވެއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އެހެން

Read more

ހއ. އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް 1442 ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

ސިލްސިލާކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. 1442 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް

Read more

އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް 1440 ނިމި ބައިވެރިންނަށް ތައްޓާއި ހަނދާނީ ލިއުން ދެއްވައިފި

މިމަހުގެ އަށާރައިން އިން ވިއްސަށް ހއ. ކެލާގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހއ. އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް 1440 ނިމި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިއުމާއި ތަށި ދެއްވައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ހއ.

Read more

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 1439 ނިމި ބައިވެރިންނަށް އިނާމާއި ތަށި ދެއްވައިފި

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ހއ. އަތޮޅުން ވާދަކުރާނެ ބައިވެރިން ހޮވުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ހއ. އަތޮޅު ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް 1439 މިމަހުގެ 6 ން

Read more