ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޑެސްކެއް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ގާއިމުކޮށް ޚިދުމަތް ފެށުމާގުޅޭ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކޮށްފި.

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޑެސްކެއް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި  ގާއިމުކޮށް ޚިދުމަތް ފެށުމާގުޅޭ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު  10:00ގައި މި

Read more

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމަށް އިތުރު ބޮޅެއް!

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރައްޔިތުންނާ ގާތުން، ޚިދުމަތް ދޭގޮތަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސެމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް

Read more

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ގިނަދުވަސްތަކެއްވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރެއްވި 2 ބޭފުޅަކު މަޤާމުން ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފި.

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ 2 ބޭފުޅުން ކަމުގައިވާ ކައުންސިލް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޞީރު 2022  އޮކްޓޫބަރު 19 ވަނަ ދުވަހު

Read more

މާލީ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ގެންދެވުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމާއި، ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެޗް.އާރު ސޮފްޓްވެއަރއާއި ، ކައުންސިލްގެ ލޯގޯއާ ޔުނިފޯމާއި އަދި ދިދަ އިފްތާޙުހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި.

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި، ވިޔަ މޮޑިއުލް އަދި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ހއ.

Read more

ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދު، ވިޔަ މޮޑިއުލް

Read more

އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް 1444 އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގައި ބާއްވަނީ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށް ގެންދާ އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 53

Read more

ހއ. އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެޗް.އާރު ސޮފްޓްވެއަރ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ގަނެދީފި

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ އެހީގައި ކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ހއ.

Read more

އާރު.ޓީ.އެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ހއ. އަތޮޅުގައި މާދަމާ ފަށަނީ

“ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް” (އާރުޓީއެލް)ގެ ފެރީގެ ހިދުމަތް ހއ. އަތޮޅުގައި ރަސްމީކޮށް މާދަމާ ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ދަތުރުތަކުގައި ފަސް ލޯންޗެއް އެމްޓީސީސީއިން ހއ.އަތޮޅުގައި ބޭނުންކުރެއެވެ.

Read more