ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ “އުތުރުހިޔާ” ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި.

ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ “އުތުރުހިޔާ” ކުރިއަށް އޮތް 1 އަހަރު ދުވަހަށް ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް  ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މި ކައުންސިލާއި، ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާ ދެމެދު

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލުން މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ތަކަންދޫ ކައުންސިލާއެކު އެހީދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން 2023 ވަނަ އަހަރު  މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހޮވުނު ހަތް ރަށުގެ ތެރެއިން ތަކަންދޫ ކައުންސިލާ އެކު މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި

Read more

ހއ. އަތޮޅު ގައި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ޔުނިޓެއް ގާއިމުކޮށް ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި.

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ލާމަރުކަޒު ކުރުމުގެ ތެރެއިން އެ އޮތޯރިޓީގެ ޔުނިޓެއް މި ކައުންސިލްގައި ގާއިމުކޮށް މިއަދު ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ. ހއ. އަތޮޅުގެ ލޭބަރ

Read more

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ތިލައުތުރު އެވޯޑް ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  ހއ. އަތޮޅު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި “ތިލައުތުރު އެވޯޑް 2023” އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑްތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ

Read more

ތިލައުތުރު އެވޯޑް 2023 އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އެޕްރީލް 27 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަމަވާނެ.

ހއ. އަތޮޅު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ތިލައުތުރު އެވޯޑް 2023” އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ހއ.އަތޮޅު ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ދިގު

Read more

ހއ. އަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކަށް ސްޓަޑީ ކޭމްޕް ބޭއްވުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ހއ. އަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކަށް ސްޓަޑީ ކޭމްޕް ބޭއްވުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 2023 މާރިޗު 20 ވަނަ ދުވަހު މި އަތޮޅުގެ 13 ސްކޫލަކާއި މިކައުންސިލާ

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ހަތް ރަށަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،  އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 4 ދައުރުގެ 64 ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުން ނިންމައިގެން ހއ. އަތޮޅު ރަށުކައުންސިލްތަކާއި،

Read more

ތިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލް މިއަދު ކުޅޭނެ

އެސް.ޓީއޯ ތިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2022 ގެ ސެމީފައިނަލް މެޗުތައް މިއަދު ކުޅެވޭނެއެވެ. އުތީމު ކަލާފާނު ފުޓްސަލްދަނޑުގައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގެ ކުޅުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ

Read more