ވިސްނުންތެރި ބެލެނިވެރިން އުފެއްދުމަށް ކެލާގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ހއ. ކެލާ ކައުންސިލާއި ސޮސައިޓީ ފޮރ އެވެއަރނަސް ގުޅިގެން މި މަހުގެ 13 ން 14 އަށް ވިސްނުންތެރި ބެލެނިވެރިން އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. ކެލާ ކައުންސިލުން

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފަނަރަހާސް ހިއްސާ ގަނެފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ފަނަރަހާސް ހިއްސާ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ގަނެފިއެވެ. ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ގަނެފައިވާ ފަނަރަހާސް ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގަކީ ފަސްލައްކަ

Read more

ކަންގަތި އެވޯރޑް އަތޮޅު ކައުންސިލަށާއި ދެރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލަށް ލިބިއްޖެ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ދެއްވަމުން އަންނަ ކަންގަތި އެވޯރޑް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށާއި، މާރަންދޫ ކައުންސިލަށާއި ކެލާ ކައުންސިލަށް ލިބިއްޖެއެވެ. ކަންގަތީ އެވޯރޑަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ

Read more

ފަހިދުވެލީގެ ދަށުން ކުރެވޭ ލޯންޗް ފެރީ ދަތުރުތައް އިތުރު ރަށްރަށަށް

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކުރިއަށްގެންދާ ލޯންޗް ފެރީ ދަތުރުތައް ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ގޮތުން، އިތުރު ރަށްރަށާއި، ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ހަނިމާދޫއާ ދެމެދު ދަތުރު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އަތޮޅު

Read more

ޤައުމީ ތަރައްޤީއާބެހޭ ސަރަހައްދީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ހއ. އަތޮޅާއި ހދ. އަތޮޅަށް އަމާޒު ކުރައްވައިގެން ޤައުމީ ތަރައްޤީއާބެހޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިހިނގާ ޖުލައި

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަފެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު އަޅުއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ހުރިހައި މުވައްޒަފުންނާ މިއަދު ކާޑު ޙަވާލުކޮށް ދެއްވައިފިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި

Read more

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުގެ ޚިދުމަތް ހއ. އަތޮޅުގައި ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ޚިދުމަތް ހއ. އަތޮޅުގައި ފައްޓަވައި ދެއްވައިފިއެވެ. މި ޚިދުމަތް ފައްޓަވައި ދެއްވީ ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު ޙުސައިންއެވެ. މި

Read more