ޕާސްޕޯޓްގެ ޚިދުމަތަށް އެދި ގިނަބަޔަކު ފޯމް ހުށަހަޅައިފި

18765647_1356667744400044_1710411149626948792_n

އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން.


މިއަހަރު ޖޫންމަހުގެ 18 ގައި ފެށުނު މިޚިދުމަތަށް އެދި ވޭތުވެދިޔަ 2 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސާޅީހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް  އަތޮޅު ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ.

އަތޮޅުގައި ތިއްބަވައިގެން ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމުގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް އިމްގްރޭޝަނާއި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނީ 29 މެއި 2017 ގައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޕާސްޕޯޓް ނަގަން ދާންޖެހެނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ނުވަތަ މާލެއަށެވެ. މިއީ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި މިކަން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތެވެ.  

ހއ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 1438 ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް ތައްޓާއި އިނާމު ދެއްވައިފި

19756700_1400760209990797_8570854499850321768_n

1438 ވަނައަހަރު ހއ. ކެލާގައި ބޭއްވުނު ޤްރުއާން މުބާރާތުގައި އިނާމް ދެއްވަނީ


ބައްތިރީސްވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ  މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާނެ ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް މިމަހުގެ 6 ން 8 އަށް ހއ. ކެލާގައި ބޭއްވުނު ހއ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 1438 ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް ވަނަވަނައަށް އައި ފަރާތްތަކަށް ތައްޓާއި އިނާމް ދެއްވައިފިއެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި ޖުލައި 7 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ހއ. ކެލާ މަދްރަސަތުއް ޝައިޚް އިބްރާހީމްގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފް މެހްމާނަކީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް އަލްޤާރީ ޢަލީ ވަޙީދު ޢަބްދުއްރަޙްމާނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިންނާއި، ކެލާ ކައުންސިލަރުންގެ އިތުރުން ކެލާގައި ހުންނަ ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ވެރިންނާއި ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ބައިން ( 10 ފޮތުން ) އެއްވަނައަށް އައީ ހއ. ދިއްދޫ ފެހިއާރު ނުޒުލާ އިސްމާޢީލް ރަޝީދެވެ. ދެވަނައަށް އައީ ހއ. ކެލާ ކާނިގަސްދޮށުގެ ޢާއިޝަތު ނަބީހާ އަމީންއެވެ. ތިންވަނައަށް އައީ ހއ. ދިއްދޫ އާނިރު ޖަޒްލާން ޖައުހަރީ ޢަލީއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ބައިން ( 20 ފޮތުން ) އެއްވަނައަށް އައީ ހ.ލައިކް / މާލެ / ގްރީންހެވަން ހއ. ހޯރަފުށި ރާއިފް މުޙައްމަދު ރަފީޢުއެވެ. ދެވަނައަށް އައީ ހއ. ދިއްދޫ ސާވަން ޒުމްރާ އަޙުމަދެވެ. ތިންވަނައަށް އައީ ހއ. ކެލާ ރޭއަލިވާގެ އަޙުމަދު އަބާން ޒުބައިރެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ބައިން ( 30 ފޮތުން ) އެއްވަނައަށް އައީ ހއ. ހޯރަފުށީ ތޯތާގެ އަޙުމަދު ސުޖާއުއެވެ. ދެވަނައަށް އައީ ހއ. ހޯރަފުށީ ރަސްކަރަ ޢާއިޝަތު ޝަރުފާ އެވެ. ތިންވަނައަށް އައީ ހއ. ދިއްދޫ ފުނަކުރި ބައްސާމާ ސުލައިމާނެވެ.

މުޅި މުބާރާތުން ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ބައިން އެއްވަނައަށް އައީ ހއ. ހޯރަފުށީ ތޯތާގޭ އަޙުމަދު ސުޖާއެވެ. ދެވަނައަށް އައީ ކ.މާލެ ހ. ލައިކް / ގްރީންހެވަން ހއ. ހޯރަފުށީ ރާފިޢު މުޙައްމަދު ރަފީޢުއެވެ. ތިންވަނައަށް އައީ ހއ. ހޯރަފުށީ ރަސްކަރަ ޢާއިޝަތު ޝަރުފާއެވެ.

ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ބައިން ( 05 ފޮތުން ) އެއްވަނައަށް އައީ ހއ. ދިއްދޫ ސަންސައިން އައުލާ އަޙުމަދު ޝާކިރެވެ. ދެވަނައަށް އައީ ހއ. ދިއްދޫ މާޒީ މަރިޔަމް މާހާ މުޙައްމަދެވެ. ތިންވަނައަށް އައީ ހއ. ހޯރަފުށީ ފެންފިނިގެ މުޙައްމަދު އަޔާސް ޢަލީއެވެ. އަދި މުޅި މުބާރާތުން ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ބައިން އެއްވަނަ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނައަށް އައީވެސް މި ތިން ކުދިންނެވެ.

މި މުބާރާތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިތުރުން މަނަފަރު ރިސޯޓުންވެސް އިނާމް ހުށަހެޅުއްވާފައި ވެއެވެ. ވަނަތަކަށް ހޮވުނު ކުދިންނަށް ހަނދާނީ ލިއުމާއި ތަށި ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ޝަރަފްވެރި މެހުމާން އަލްޤާރީ ޢަލީވަހީދު ޢަބްދުއްރަޙްމާނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްރުންނާއި ކެލާ ކައުންސިލަރުންނެވެ.

ހއ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ފެށިއްޖެ

IMG_0126

ހއ. ކެލަގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން


ހއ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 1438 މިރޭ 20:45 ގައި ހއ.ކެލާގައި ފެށިއްޖެއެވެ.  މި މުބާރާތަކީ 32 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ހއ. އަތޮޅު ތަމްސީލް ކުރާނެ ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތެވެ.

ހއ. އަތޮޅުގެ 11 ރަށަކުން ޖުމްލަ 69 ކުދިން ބައިވެރިވި މި މުބާރާތުގައި ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 59 ދަރިވަރުންނާއި ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 10 ދަރިވަރުން ބައިވެރި ވެއެވެ. މިރޭގެ ފުރަތަމަ ދަންފަޅީގައި 10 ދަރިވަރަކު ކިޔަވާނެއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ދަންފަޅީގައި 25 ދަރިވަރަކު ކިޔަވަން ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.

އަދި މިއަދުގެ މެންދުރުފަހު ދެދަންފަޅިގައި ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 10 ދަރިވަރުންނާއި ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 14 ދަރިވަރަކު ކިޔަވާނެއެވެ. 2 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިނގަމުންދާ މި މުބާރާތުގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާނަކީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް އަލްޤާރީ ޢަލީ ވަޙީދު ޢަބްދުއްރަޙްމާނެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުންނަކީ 1438 ވަނަ އަހަރު ޓެލެވިޒަން މޯލްޑިވްސް އިން ގެނެސްދެއްވި އެންމެ އަލިގަދަ ތަރީގެވެސް ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވި، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވާޢިޘް އަލްޤާރީ އަޙުމަދު މައުމޫން އާއި އިސްލާމިކް ޔުނިވަރ ސިޓީގެ އެސިސްޓެންޓް ލެކްޗަރާ އަލްޤާރީ އިބްރާހީމް ޝިފާއު އާއި އިސްލާމިކް ޔުނިވަރ ސިޓީގެ އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރާ އަލްޤާރީ ފާޠިމަތު ރަޝިދާއެވެ.

މި މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ 07 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 20:45 ގައެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު މި މުބާރާތް ބޭއްވުނީ ހއ. އުތީމުގައެވެ. މި މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ހއ. ކެލާގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުން ދާކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

ހއ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 1438 މާދަމާ ރޭ ފެށޭނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ

inaam

ހއ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 1437 ހއ. އުތީމް އިނާމު ދިނުން


ހއ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ( 1438 ) 6 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހއ. ކެލާގައި ފެށޭނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. 11 ރަށަކުން 69 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވި މި މުބާރާތުގައި ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 59 ކުދިންނާއި ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 10 ކުދިން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި މުބާރާތުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް ހިންގުމާބެހޭ ޤަވަޢިދާ އެއްގޮތަށެވެ.  މިދިޔައަހަރު ހއ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް  ބާއްވާފައިވަނީ ހއ. އުތީމުގައެވެ.

ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަތުން މާދަމާ ފެށޭނެ

18765647_1356667744400044_1710411149626948792_n

ހއ. އަތޮޅުން ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުން


އަތޮޅުގައި ތިއްބަވައިގެން ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތް 18 ޖޫން 2017 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާގޮތަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރައްވާފައިވާ އިޢުލާންގައިވަނީ ފޯމް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00 ން މެންދުރު 12:30 އަށެވެ.

ރަމަޟާންމަހު ފޯމް ބަލައިގަންނަ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 10:00 ން 12:30 ގެ ނިޔަލަށެވެ. ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޯމް ބަލައިގެން ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހެއްދޭ ޕާސްޕޯޓާ ޙަވާލުވުމަށް ވެރިފަރާތުން ވަޑައިގެންނަވަން ޖެހޭނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ނުވަތަ މާލެއަށެވެ.

މުސްތަގުބަލްގައި އިމިގްރޭޝަންގެ ޔުނިޓް ހުޅުވި އެތަނުގައި މަސައްކަތް ފެށުމުން މިކަން ހައްލުވެގެން ދާނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

abdulla


ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީއަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، އަވަހަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ 04 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަމުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ވޭތުވެދިޔަ 2 ވަނަ ދައުރުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނީ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގެސަބަބުން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި ދައުރުގައިވެސް މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން ކައުންސިލް ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަމީމުއާއި ކައުންސިލާ އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ސިރާޖާއި، ކެލާ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އިންފާޒު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވުން ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާއި އެހެން މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ އެބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ ސިޔާސީ ފިކުރުން އެއްކިބާވެ ތިބެ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް ކަމަށެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ ކުރިއެރުމަށާއި މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް ވިދާޅުވީ، މި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ވަރަށް ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް، ކައުންސިލުން ނިންމަވާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ސާބިތުކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް މުވައްޒަފުން ތައްޔާރަށް ތިބިކަމަށެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

ދެވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުންނަށް ޝުކުރުއަދާ ކުރައްވައިފި

12524427_991753874224768_8192254460972276077_n

ދެވަނަ ދައުރުގައި ކައުންސިލުން ބާއްވާފައިވާ ޖަލްސާއެއް


ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރު ނިންމަވައި މަޤާމުން ވަކިވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލަރުންނަށް ތިންވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް 04 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ވިދާޅުވީ ދެވަނަ ދައުރުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުން އަތޮޅަށް ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތަކީ ވަރަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެބޭފުޅަކާ ޙަވާލުކުރެއްވި ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާފައިވަނީ ނުހަނު އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކުގައެވެ. އެހެންކަމުން ތިންވަނަ ދައުރުގެ ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެފަރާތްތަކަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުގެ ބަސްތައް ތަކުރާރުކުރެއްވިއެވެ.

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކައުންސިލަރުންގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ އެކިފިކުރުގެ ބޭފުޅުން ތިއްބެއްވި ނަމަވެސް މައިގަނޑު އަމާޒަކަށް ހެއްދެވީ އެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރަކާ ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭތޯއެވެ. އެހެންކަމުން ކައުންސިލް މެމްބަރުން އެކަން ގެންދަވާފައިވަނީ ވަރަށް ފުރިމައަށްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އަދި މީގެއިތުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންގެ ދެވަނަ ދައުރުގައި ކައުންސިލުން ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައިގަނޑު ހުރިހާކަމެއްވަނީ ނިންމިފައެވެ. އެންމެފަހުން ހަމަޖެހިގެން މިދިޔައީ އަތޮޅުގައި ތިއްބަވައިގެން އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ޕާސްޕޯޓް ހެއްދޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިގެން ދިއުމެވެ.. އެއީވެސް ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ކައުންސިލް މެމްބަރުން ކުރެއްވި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެވެ.

ތިންވަނަ ދައުރަކީވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަތޮޅަށް އަދި ކައުންސިލްގެ ކުރިއެރުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްކުރާނެ ދައުރަކަށް ވެގެންދާނެކެމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ދިއްދޫ ކައުންސިލަރުން ހުވައި ކުރައްވައިފި

Co

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލާއި ދިއްދޫ ކައުންސިލަރުން ހުވައި ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން


ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލަރުން ހުވައި ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. 03 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 21:00 ގައި ދިއްދޫ ވައިލެޓް މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހުވައި ލައިދެއްވީ ހއ. އަތޮޅު އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލިދީދީ އެވެ.

ކީރީތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ރަސްމިއްޔާތު ފެށުމަށްފަހު ދެންއޮތީ ހުވައި ލައިދެއްވުމެވެ. އެއަށްފަހު ހުވައިގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރެއްވުން އޮތެވެ. ރަސްމިއްޔާތު ނިމުނީ ޤައުމީ ސަލާމުންނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިއްދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ދިއްދޫގައި ހުންނަ ސަރުކާރު އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އަތޮޅުގައި ތިއްބަވައިގެން ޕާސްޕޯޓާބެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

18765647_1356667744400044_1710411149626948792_n

ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމާބެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުން


އަމިއްލަ އަތޮޅުގައި ތިއްބަވައިގެން ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމާބެހޭ ޚިދުމަތް ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގެރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނާއި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ދެމެދު ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި 29 މެއި 2017 ވަނަ ދުވަހު އިމިގްރޭޝަނުގައި ބޭއްވުނު ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އިމިގްރޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެސިސްޓެންޓް ކޮންޓްރޯލަރ އަލްފާޟިލް ޚާލިދު ފަތުޙުﷲ އެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ރަޝީދެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހއ. އަތޮޅު އިމިގްރޭޝަން ކަލެކްޝަން ސެންޓަރުން ޕާސްޕޯރޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފޯމް ބަލައިގަތުމާއި ފޮޓޯނެގުމުގެ ޚިދުމަތް މިމަހުގެ 31 ން ފެށިގެން ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. އުއްމީދުކުރެވެނީ މުސްތަގުބަލްގައި ޕާސްޕޯރޓް އަތޮޅުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދިއުމެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުން ޕާސްޕޯރޓް ނަގަން ދުރުވަންޖެހޭނީ މާލެ ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުއްޓަށެވެ.

މިޚިދުމަތް ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް 2014 ވަނައަހަރުންފެށިގެން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ގެންދިޔައީ އެކި ގޮތްގޮތުން މެދު ނުކެނޑި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން އަތޮޅުގޭގައި މިކަމަށް ޚާއްސަ އޮފީސް ރޫމެއްވެސް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ވެއެވެ.

މިޚިދުމަތް ހއ. އަތޮޅުގައި ގާއިމުވެގެން ދިއުމުން ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަށް އަތޮޅުން ބޭރަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލުއިކަމެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މުސްތަގުބަލްގައި އަތޮޅުން ޕާސްޕޯރޓް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެހިގެން ދާނެއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން

DSCN3770

ކުރިއަށްއޮތް 3 އަހަރު ދުވަހަށް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނަށް އިންތިގާލީ މަރުޙަލާގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އަލަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލަރުންނާއި މިދައުރުގެ ބައެއް ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ތަޢާރަފްކޮށްދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މިދައުރުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދެވެ. މީގެއިތުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤުވެސް ބައްދަލުވުމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ނަޢީމެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އަލަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް އަތޮޅާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތް ޙަވާލުކުރުންވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި އޮތެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށްއޮތް ތިންއަހަރަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ކައުންސިލްގައި ( އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ) ތިއްބަވަނީ 5 ކައުންސިލަރުންނެވެ. އެއީ އިދާރީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ކައުންސިލަރެކެވެ. ހުސްވި ދެވަނަ ދައުރުގައި ތިއްބެވީ 10 ކައުންސިލަރުންނެވެ. އެއީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން 2 ކައުންސިލަރުންނެވެ.

« Older Entries Recent Entries »