އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ކުނިއުކައި ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ފައްޓަވައިފި

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ފައްޓަވައިފިއެވެ. ފެބުރުވަރީ 1 ވަނަ ދުވަހު ފެށުނު ކުނި ނައްތާލުމުގެ

Read more

އިހަވަންދޫން ހަތްމީހަކު އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑަށް ފައްސި ވެއްޖެ

ހއ. އިހަވަންދޫން އިއްޔެ ފައްސިވި ހަތް މީހުންގެ ތެރެއިން ހަ މީހުންނަކީ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އެ ރަށަށް ދިޔަ ބައެއް ކަމަށް އިހަވަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ބުނެފިި

Read more

އިހަވަންދޫން ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވި އެންމެންނަށް ބަލިން ޝިފާ ލިބިއްޖެ

އިހަވަންދޫން ކޮވިޑަށް ފައްސިވި 5 މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ބަލިން ރަނގަޅުނުވެ ތިބި ތަހުތު ބޯޓްގެ 2 ފަޅުވެރިން ބަލިން ރަނގަޅުވެ ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. މިއާއެކު އިހަވަންދޫން ކޮވިޑަށް

Read more

އިހަވަންދޫން އިތުރު ދެ މީހަކަށް ކޮވިޑް ބަލިން ޝިފާ ލިބިއްޖެ

އިހަވަންދޫން ކޮވިޑަށް ފައްސިވި 5 މީހުންގެ ތެރެއިން ދެމީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވުމުން މިއަދު ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލާފައި ވަނީ އެރަށުގައި

Read more

އިހަވަންދޫން ކޮވިޑަށް ފައްސިވި ފުރަތަމަ މީހާއަށް ބަލިން ޝިފާ ލިބިއްޖެ

އިހަވަންދޫން ކޮވިޑަށް ފައްސިވި ފުރަތަމަ މީހާ ބަލިން ފަސޭހަވުމުން ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލައިފިކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. އިހަވަންދޫން ކޮވިޑުގެ ކޭސް ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ މިދިއަ ޖުލައި މަހުގެ 27

Read more

އިހަވަންދޫ ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިޔަކު ކޮވިޑް ބައްޔަށް ފައްސި ވެއްޖެ

ހއ. އިހަވަންދޫގައި މާލެ ދަތުރުކުރާ ” 242 ” ނަމަކަށްކިޔާ ބޯޓްގެ ފަޅުވެރިޔަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސި ވެއްޖެއެވެ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ބައެއް ނޫސްތަކަށް މަޢުލޫމާތު

Read more

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އިހަވަންދޫން ދޫކުރަނީ

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހއ. އިހަވަންދޫން ދޫކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލާ ދެމެދު މިއަދު ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ.

Read more