މުވައްޒަފުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުން

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދިގުމުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ ފިލާ ދެއްވުމަށް ބޭއްވުނު ހަފުލާގެ ތެރެއިން