ބައިނަލްއިގުވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް

2019 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްސަރވިސް އާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގުޅިގެން ހއ. ދިއްދޫގައި ބޭއްވުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން.