އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 1438 ނިމި އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި

ބައްތިރީސްވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ  މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާނެ ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް މިމަހުގެ 6 ން 8 އަށް ހއ. ކެލާގައި ބޭއްވުނު ހއ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 1438 ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް ވަނަވަނައަށް އައި ފަރާތްތަކަށް ތައްޓާއި އިނާމް ދެއްވައިފިއެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި ޖުލައި 7 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ހއ. ކެލާ މަދްރަސަތުއް ޝައިޚް އިބްރާހީމްގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފް މެހްމާނަކީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް އަލްޤާރީ ޢަލީ ވަޙީދު ޢަބްދުއްރަޙްމާނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިންނާއި، ކެލާ ކައުންސިލަރުންގެ އިތުރުން ކެލާގައި ހުންނަ ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ވެރިންނާއި ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ބައިން ( 10 ފޮތުން ) އެއްވަނައަށް އައީ ހއ. ދިއްދޫ ފެހިއާރު ނުޒުލާ އިސްމާޢީލް ރަޝީދެވެ. ދެވަނައަށް އައީ ހއ. ކެލާ ކާނިގަސްދޮށުގެ ޢާއިޝަތު ނަބީހާ އަމީންއެވެ. ތިންވަނައަށް އައީ ހއ. ދިއްދޫ އާނިރު ޖަޒްލާން ޖައުހަރީ ޢަލީއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ބައިން ( 20 ފޮތުން ) އެއްވަނައަށް އައީ ހ.ލައިކް / މާލެ / ގްރީންހެވަން ހއ. ހޯރަފުށި ރާއިފް މުޙައްމަދު ރަފީޢުއެވެ. ދެވަނައަށް އައީ ހއ. ދިއްދޫ ސާވަން ޒުމްރާ އަޙުމަދެވެ. ތިންވަނައަށް އައީ ހއ. ކެލާ ރޭއަލިވާގެ އަޙުމަދު އަބާން ޒުބައިރެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ބައިން ( 30 ފޮތުން ) އެއްވަނައަށް އައީ ހއ. ހޯރަފުށީ ތޯތާގެ އަޙުމަދު ސުޖާއުއެވެ. ދެވަނައަށް އައީ ހއ. ހޯރަފުށީ ރަސްކަރަ ޢާއިޝަތު ޝަރުފާ އެވެ. ތިންވަނައަށް އައީ ހއ. ދިއްދޫ ފުނަކުރި ބައްސާމާ ސުލައިމާނެވެ.

މުޅި މުބާރާތުން ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ބައިން އެއްވަނައަށް އައީ ހއ. ހޯރަފުށީ ތޯތާގޭ އަޙުމަދު ސުޖާއެވެ. ދެވަނައަށް އައީ ކ.މާލެ ހ. ލައިކް / ގްރީންހެވަން ހއ. ހޯރަފުށީ ރާފިޢު މުޙައްމަދު ރަފީޢުއެވެ. ތިންވަނައަށް އައީ ހއ. ހޯރަފުށީ ރަސްކަރަ ޢާއިޝަތު ޝަރުފާއެވެ.

ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ބައިން ( 05 ފޮތުން ) އެއްވަނައަށް އައީ ހއ. ދިއްދޫ ސަންސައިން އައުލާ އަޙުމަދު ޝާކިރެވެ. ދެވަނައަށް އައީ ހއ. ދިއްދޫ މާޒީ މަރިޔަމް މާހާ މުޙައްމަދެވެ. ތިންވަނައަށް އައީ ހއ. ހޯރަފުށީ ފެންފިނިގެ މުޙައްމަދު އަޔާސް ޢަލީއެވެ. އަދި މުޅި މުބާރާތުން ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ބައިން އެއްވަނަ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނައަށް އައީވެސް މި ތިން ކުދިންނެވެ.

މި މުބާރާތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިތުރުން މަނަފަރު ރިސޯޓުންވެސް އިނާމް ހުށަހެޅުއްވާފައި ވެއެވެ. ވަނަތަކަށް ހޮވުނު ކުދިންނަށް ހަނދާނީ ލިއުމާއި ތަށި ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ޝަރަފްވެރި މެހުމާން އަލްޤާރީ ޢަލީވަހީދު ޢަބްދުއްރަޙްމާނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްރުންނާއި ކެލާ ކައުންސިލަރުންނެވެ.