އިމިގްރޭޝަނުގެ ޚިދުމަތް ހއ. އަތޮޅުގައި ފެށުން

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ހއ. އަތޮޅުގައި ފެއްޓުމުގެ ގޮތުން ދިއްދޫގައި ހުންނަ އިމިގްރޭޝަން އޮފީސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ޕާސްޕޯޓް ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ.