ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ދެއްވާ ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު

ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދެއްވާފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕްގައި ބައިވެރިވާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުން

Download (97KB)