ބައިނަލްއަގުވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް

2019 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފަހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްސަރވިސް އާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގުޅިގެން ހއ. ދިއްދޫގައި ބޭއްވުނު ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން.