ގެލެކްސީ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގެލެކްސީ ޢިމާރާތް

ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ” ގެލެކްސީ ޢިމާރާތް ” ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމައި އެކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. ގެލެކްސީ ޢިމާރާތަކީ މީގެކުރިން އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ތަނެކެވެ. މި ޢިމާރާތް ވީރާނާވެ ބޮޑެތި މަރާމާތުތައް ކުރަންޖެހުމާއެކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށްގެން ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް މިހާރުވަނީ މަރާމާތުކޮށްފައެވެ.

ގެލެކްސީ ޢިމާރާތަކީ 5 ކޮޓަރިއާއި، ސިޓީންގރޫމާއި ވަކިން ކައްކާ ކެވޭގޮތަށް ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތެކެވެ. މިތަނުގެ ގިނަ ކޮޓަރިތައް ހުންނަނީ އޭސީ ކޮށްފައެވެ. މިއީ އެކި ބޭނުންތަކުގައި ދިއްދުއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން މަޑުކޮށްލެއްވުމަށް ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެކެވެ.

ގެލެކްސީ ޢިމާރާތް ހުންނަ ސަރަހައްދަކީ ބަނދަރާކައިރި އަދި ބޭންކާވެސް އެހައި ކައިރިތަނަކަށް ވުމުން ދަތުރުވެރިންނަށް އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް މިތަނުގެ ސަބަބުން ވެގެންދާނެއެވެ.