އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ތުރާކުނު

1 ޝަދިއްޔާ އިބްރާހީމް ނޫރުއްސަބާހު ހއ. ތުރާކުނު

2. ލީނާ އަޙުމަދު ކަރަންކާގެ ހއ. ތުރާކުނު

3. ޚުޒައިމާ މުޙައްމަދު ބްލޫހެވަން ހއ. ތުރާކުނު

4. އާމިނަތު އަޒުލީނާ ޗާންދަނީގެ ހއ. ތުރާކުނު

5. ފާއިޤާ ޒާހިރު ބަހާރުގެ ހއ. ތުރާކުނު


އުލިގަން

1 އަމީނާ ހަސަން އާހިޔާ ހއ. އުލިގަން

2. ފަތުޙިއްޔާ މޫސާ ފަތުހިޔާ ހއ. އުލިގަން

3. ޒުހުދާ ޢަބްދުއްޞަމަދު އުދަރެސް ހއ. އުލިގަން

4. އާމިނަތު އަގުލީމާ ގަސްކަރަ ހއ. އުލިގަން

5. މަދީހާ އަބޫބަކުރު ނޫރަންވިލާ ހއ. އުލިގަން


މޮޅަދޫ

1 ފާތުމަތު ނިޔާޒާ ނަލަހިޔާ ހއ. މޮޅަދޫ

2. ޢާއިޝަތު ޒުނައިރާ ނޫވިލާގެ ހއ. މޮޅަދޫ

3. ފާތުމަތު އިބްރާހީމް ވައިމަތީގެ ހއ. މޮޅަދޫ

4. ޢާއިޝަތު މަޢުރޫފާ ތަރިވިދާގެ ހއ. މޮޅަދޫ

5. މަރިޔަމް ރުހުސާ ދާދަރާގެ ހއ. މޮޅަދޫ


ހޯރަފުށި

1 އާމިނަތު ޢަބްދުއްސައްތާރު ސާޔާ ހއ. ހޯރަފުށި

2. ޢާބިދާ ހަޒާރުމާގެ ހއ. ހޯރަފުށި

3. ނާހިދާ މުޙައްމަދު ޑީންސްވިލާ ހއ. ހޯރަފުށި

4. ޙަމީދާ މުޙައްމަދު ( އަސްމާ މުޙައްމަދު ) ގްރީންގްރާސް ހއ. ހޯރަފުށި

5. ހުދާ ޢުމަރު އުނިމާގެ ހއ. ހޯރަފުށި


އިހަވަންދޫ

1 ޙައްވާ މޫސާ ރެޑްސްޓަރ ހއ. އިހަވަންދޫ

2. ރަޝީދާ ޙަސަން އަތަމާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ

3. ނަޝީދާ ޢަބްދުﷲ އުސްހަކުރުގެ ހއ. އިހަވަންދޫ

4. ޙައްވާ ޙަސަން ފެހިފަރުދާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ

5. ނާސިރާ ޢަބްދުލްވާޙިދު ހުޅަނގުމަތީގެ ހއ. އިހަވަންދޫ


ކެލާ

1 ޙާއްވާ ފަޒުނާ ކަނި ހއ. ކެލާ

2. ނަޖުމާ ޢަލީ ސޯސަންވިލާ ހއ. ކެލާ

3. އާމިނަތު ތަހުޒީމާ ގާދޫ ހއ. ކެލާ

4. ޢާއިޝަތު ނާޒިޔާ ހެލެގެލި ހއ. ކެލާ

5. އާމިނަތު ނާޞިރާ (އައިމީ) މިއަހެލި ހއ. ކެލާ


ވަށަފަރު

1 އާމިނަތު ނާއިލާ އޯކިޑްމާގެ ހއ. ވަށަފަރު

2. ފާތުމަތު ފަރީޝާ ޕިކާޑްލީހައުސް ހއ. ވަށަފަރު

3. ހަޒްނާ ޙަސަން ސޭވް ހއ. ވަށަފަރު

4. އާމިނަތު ޒުހައިރާ މުނިޔާގެ ހއ. ވަށަފަރު

5. ޢާސިޝަތު ސަޢީދާ މަރިޔާސް ހއ. ވަށަފަރު


ދިއްދޫ

1 އާމިނަތު ނަހުލާ ސުތުލިމާގެ ހއ. ދިއްދޫ

2. ޒުހުރާ މޫސާ ސީސަންގެއާގެ ހއ. ދިއްދޫ

3. ޢާއިޝަތު ރަޝީދާ ޓިނުކަފާގެ ހއ. ދިއްދޫ

4. ފަރީޝާ ޙަސަން އަމާޒް ހއ. ދިއްދޫ

5. އާމިނަތު ރަޝީދާ ބިންމަތީގެ ހއ. ދިއްދޫ


ފިއްލަދޫ

1 ރާބިއަތު އިބްރާހީމް ފެމޯރާމަންޒިލް ހއ. ފިއްލަދޫ

2. ޒުލައިޚާ ޢަލީ އާބާދުގެ ހއ. ފިއްލަދޫ

3. ޢާމިނަތު ޢަލީ ދޫރެސް ހއ. ފިއްލަދޫ

4. ޒަހުދާ ޔޫނުސް ބަނަފުސާގެ ހއ. ފިއްލަދޫ

5. ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ ރޯޅި ހއ. ފިއްލަދޫ


މާރަންދޫ

1 މަރިޔަމް ޙުސައިން ދޫރެސް ހއ. މާރަންދޫ

2. ފާތުމަތު ޝިއުނާ ޖަނބުރޯލްގަސްދޮށުގެ ހއ. މާރަންދޫ

3. ފާތުމަތު ޝިފްނާ މިސުރުގަދަކޯޅިގެ ހއ. މާރަންދޫ

4. އަސްމާ ޢަބްދުއްރަޙީމް އައްސޭރި ހއ. މާރަންދޫ

5. ޞަބީހާ ޚާލިދު ތިބުރޯޒްގެ ހއ. މާރަންދޫ


ތަކަންދޫ

1 ޞަފިއްޔާ މުޙައްމަދު މޯނިންގވާދީ ހއ. ތަކަންދޫ

2. ޚަދީޖާ އާދަމް ތަނޑިރަތްމާގެ ހއ. ތަކަންދޫ

3. ފައުޒިއްޔާ މުޙައްމަދު ޑޭޒީމާގެ ހއ. ތަކަންދޫ

4. ޢާއިޝަތު ޝަހުޒާ އޯބިޓް ހއ. ތަކަންދޫ

5. މާހިދާ ޢަބްދުލްމަޖީދު ރެޑްރޯސް ހއ. ތަކަންދޫ


އުތީމު

1 ފާއިޒާ ޢަބްދުﷲ ނީނާޒް ހއ. އުތީމު

2. ނަޖުމާ ޔޫސުފު ދޭލިޔާގެ ހއ. އުތީމު

3. ޢާއިޝަތު ޒަބީނާ މާވިނަ ހއ. އުތީމު

4. ޢާއިޝަތު އަހުމީމާ ޝާހިލް ހއ. އުތީމު

5. ޢަޒީމާ ޢަބްދުއްޞަމަދު މުސްތަރީގެ ހއ. އުތީމު


މުރައިދޫ

1 ޒާހިޔާ އިސްމާޢީލް ޑީންސްވިލާ ހއ. މުރައިދޫ

2. ޝިފާޒާ މުޙައްމަދު މެޑޯ ހއ. މުރައިދޫ

3. ފާތުމަތު ޝަބާނާ ކޫލްގްރާސް ހއ. މުރައިދޫ

4. ރަމްޒިއްޔާ ޙުސައިން ރަތްވިލާގެ ހއ. މުރައިދޫ

5. ރައޫފާ ޢުމަރު ވެނީލާގެ ހއ. މުރައިދޫ


ބާރަށް

1 އާމިނަތު ޝަރަފިއްޔާ ޕާޓްރާ ހއ. ބާރަށް

2. ޢާއިޝަތު ތަސްލީމާ ޕާޓްރާ ހއ. ބާރަށް

3. ޢާބިދާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބްލޫހައުސް ހއ. ބާރަށް

4. އާމިނަތު ޖައުޒާ މޯނިންގްސްޓަރ ހއ. ބާރަށް

5. ގުލިސްތާނު މުޙައްމަދު ދާސްތާނު ހއ. ބާރަށް