ރޯޑްވާރދިނަސްގެ ޚިދުމަތް

 

ރޯޑްވާރދިނަސް ހެއްދުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭ އުޞޫލް
ރޯޑްވަދިނަސް ޓެސްޓް ހެދުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ސެންޓަރަކުން ޓެސްޓް ހެދުމަށްފަހު ދޫކުރާ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން.
އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުން.
އެންމެފަހުން އުޅަނދުގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކި ސްލިޕް ހުށަހެޅުން.

ރޯޑްވަރދިނަސް ސްޓިކަރ ގެއްލިގެން / ހަލާކުވެގެން އާކުރުން  ( މުއްދަތު ހަމަވެގެން އާކުރާނަމަ )
ރޯޑްވަރދިނަސް ސްޓިކަރ ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން އާކުރާނަމަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޗެކްލިސްޓް

ރޯޑްވަރދިނަސް ސްޓިކަރ ގެއްލިގެން / ހަލާކުވެގެން އާކުރުން ( މުއްދަތު ހަމަނުވާނަމަ )
ރޯޑްވަރދިނަސް ސްޓިކަރ ގެއްލިގެން / ހަލާކުވެގެން އާކުރާނަމަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޗެކްލިސްޓް

އުޅަނދުގެ ރޯޑްވާރދިނަސް މުއްދަތު ދިނުމުގެ ޤަވާޢިދު
ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓްރީކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން 02 އަހަރު ހަމަވަންދެން އެއްފަހަރު
02 އަހަރުން ފެށިގެން 08 އަހަރު ހަމަވަންދެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު
08 އަހަރުން ފެށިގެން 06 މަހުން އެއްފަހަރު

ރޯޑްވާރދިނަސް ފީ އެންމެ ބޮޑުވެގެން ނެގޭނެ އަގުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

އިންޖީނުލީ ބައިސްކަލް، ބެޓްރީ ސައިކަލް، ސްކޫޓަރފަދަ ތަކެތި އަހަރީ ފީ 120.00 ރުފިޔާ ރޯޑްވާރދިނަސް ފީ 12.00 ރުފިޔާ
50 ސީސީ ހަމަނުވާ ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް އަހަރީ ފީ 180.00 ރުފިޔާ ރޯޑްވާރދިނަސް ފީ 18.00 ރުފިޔާ
50 ސީސީ ހަމަވެފައި 100 ސީސީ ހަމަނުވާ އުޅަނދެއްނަމަ އަހަރީ ފީ 360.00 ރުފިޔާ ރޯޑްވާރދިނަސް ފީ 36.00 ރުފިޔާ
100ސީސީ ހަމަވެފައި 150 ސީސީ ހަމަނުވާ އުޅަނދެއްނަމަ އަހަރީ ފީ 648.00 ރުފިޔާ ރޯޑްވާރދިނަސް ފީ 64.80 ރުފިޔާ
150 ސީސީ ހަމަވެފައި 200 ސީސީ ހަމަނުވާ އުޅަނދެއްނަމަ އަހަރީ ފީ 1152.00 ރުފިޔާ ރޯޑްވާރދިނަސް ފީ 115.20 ރުފިޔާ
200 ސީސީ ހަމަވެފައި 400 ސީސީ ހަމަނުވާ އުޅަނދެއްނަމަ އަހަރީ ފީ 3240.00 ރުފިޔާ ރޯޑްވާރދިނަސް ފީ 324.00 ރުފިޔާ
400 ސިސީން މަތީ ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް އަހަރީ ފީ 4320.00 ރުފިޔާ ރޯޑްވާރދިނަސް ފީ 432.00 ރުފިޔާ

ކާރު، ޖީޕް، ވޭންފަދަ ތަކެތި
1000 ސީސީ ހަމަނުވާ ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް އަހަރީ ފީ 2160.00 ރުފިޔާ ރޯޑްވާރދިނަސް ފީ 216.00 ރުފިޔާ
1000 ސީސީ ހަމަވެފައި 1500 ސީސީ ހަމަނުވާ އުޅަނދެއްނަމަ އަހަރީ ފީ 2808.00 ރުފިޔާ ރޯޑްވާރދިނަސް ފީ 280.80 ރުފިޔާ
1500 ސީސީ ހަމަވެފައި 2000 ސިސީ ހަމަނުވާ އުޅަނދެއްނަމަ އަހަރީ ފީ 3672.00 ރުފިޔާ ރޯޑްވާރދިނަސް ފީ 367.20 ރުފިޔާ
2000 ސީސީއިން މަތީ ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް އަހަރީ ފީ 5670.00 ރުފިޔާ ރޯޑްވާރދިނަސް ފީ 567.00 ރުފިޔާ

ލޮރީ، ޓްރެކްޓަރ، ޕިކަޕް، ފޯކްލިފްޓް، ސޭލާ ފަދަ ތަކެތި

2 ޓަން ހަމަވާ ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް އަހަރީ ފީ 1800.00 ރުފިޔާ ރޯޑްވާރދިނަސް ފީ 180.00 ރުފިޔާ
2 ޓަން ހަމަވެފައި 5 ޓަން ހަމަނުވާ އުޅަނދަކަށް އަހަރީ ފީ 5000.00 ރުފިޔާ ރޯޑްވާރދިނަސް ފީ 500.00 ރުފިޔާ
5 ޓަނުން މަތީ ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް އަހަރީ ފީ 7500.00 ރުފިޔާ ރޯޑްވާދިނަސް ފީ 750.00 ރުފިޔާ