ޕާސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް

ޕާސްޕޯޓްގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ލިބިވަޑައި ގަންނަވާނީ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ހއ. ދިއްދޫ ބްރާންޗުންނެވެ.

ގުޅޭ ނަމްބަރ: 3020374

މެއިލް: [email protected]

ޕާސްޕޯޓް ފޯމް ބަލައިގަތުން: ހެނދުނު 8:30 ން މެންދުރު 11:30 އަށް

ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުން: ހެނދުނު 8:30 ން 12:00 އަށް އަދި މެންދުރު 13:30 ން 14:00 އަށް

ނޯޓް:-

ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމައިގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ފޯމްތަކަށް ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުން އެ ހަފުތާގެ ބުދަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު

މާލެއިން ޕާސްޕޯޓް ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރެވޭނީ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ދެ ދުވަސްފަހުން

ޕާސްޕޯޓް ހައްދާތާ 6 މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ނުނަގާ ހުންނަ ޕާސްޕޯޓްތައް ކެންސަލް ކުރެވޭނެއެވެ.