އޮޑީ ނަންބަރު ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް

އޮޑީނަމްބަރ ދޫކުރުން

އޮޑީ ނަމްބަރ ދޫކުރުމާބެހޭ ފްލޯޗާޓް

އޮޑީ ނަމްބަރަށް އެދޭ ފޯމް ( M-4 ގެ ފޯމް )

އޮޑީނަމްބަރަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ( ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ )

މާވަޑި މީހާގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

އޮޑީނަމްބަރ ފީ -/1000 ރުފިޔާ