ކަނޑު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލޯކަލް ރަޖިސްޓްރީ އަލަށް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ފްލޯޗާރޓް

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް MR-1ގެ ފޯމް
މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައި.ޑީކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ ( ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ )

ކަނޑު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ސާރވޭކޮށް ދޫކުރާ ލިއުން MR-2
މާވަޑިމީހާ ދޭ ސެޓްފިކެޓްގެ އަޞްލު ( މި ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރާނީ އުޅަނދު ބަންނަ މާވަޑިމީހާއެވެ. މިސެޓްފިކެޓްގައިވާ މިންތައް ޗެކްކުރާނީ އެރަށެއްގެ ކައުންސިލް އިދާރާއިންނެވެ.)
ކުރިން އެހެން ގައުމެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކެންސަލް ކުރިކަމުގެ އަސްލު• ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ އައު އުޅަނދެއްނަމަ ބިލްޑަ ސެޓްފިކެޓް
ވިއްކިކަމުގެ އަސްލު ނުވަތަ ( ބިލް އޮފް ސޭލްސް އަސްލު )
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ -/30 ރުފިޔާ
އިންޖީނުލީ އުޅަނދެއްނަމަ އަހަރީ ފީ ( ތާވަލާއެއްގޮތަށް )
ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް
އޮޑީ ނަމްބަރ ނަގާފައިވާ ފަރާތްނޫން އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާނަމަ އޮޑީނަމްބަރު ނެގިފަރާތުގެ ސިޓީއާއި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފްލޯޗާރޓް
ކަނޑުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އެދޭ ފޯމް MR-1 ފުރިހަމަކުރުން
ދެފަރާތުގެ އައި.ޑީކާޑްގެ އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕީ ( ކުންފުންޏެއްނަމަ ބޯޑް އޮފް ރިޒިއުޝަނާއި ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ )

ކަނޑު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ސަރވޭކޮށް ދޫކުރާ ލިއުން MR-2
އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ
އަހަރީ ފީ ދެއްކިކަމުގެ ރަސީދު
ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ
ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް
ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ -/40 ރުފިޔާ
ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ -/20 ރުފިޔާ
މަސްވެރިކަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާނަމަ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ރަޖިސްޓްރީ ކެންސަލް ކުރުމަށްފަހު އަހަރީ ފީ ދައްކަންވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ކެންސަލް ނުކުރެވޭ އުޅަނދެއްނަމަ، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިއުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އުނިއިތުރެއް ގެންނައުމަށް ބޭނުންވާ ފްލޯޗާޓް
ކަނޑުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އެދޭ ފޯމް MR-1 ގެ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުން
އައި.ޑީކާޑު ކޮޕީ ( ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ )
އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ
ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ
އުޅަނދުގެ މިންތައް ބޮޑުވާނަމަ މާވަޑި މީހާގެ ސެޓްފިކެޓް ( 16 މީޓަރަށްވުރެ ދިގުމިން ބޮޑުނަމަ ކުރެހުމެއް )
އަހަރީ ފީ ދެއްކިކަމުގެ ރަސީދު
ރެވެނިޔު ސްޓޭމް