ކަނޑުގެ ލައިސެންސްގެ ޚިދުމަތް

ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

 

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އަލަށް ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ML-1 ގެ ފޯމް ( ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ ފޮޓޯ ތަތްކޮށްފައިވާ )
މުއްދަތު ހަމަވެފައިނުވާ އައި.ޑީކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ
ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވުމުން 1 ގަނޑުފޮޓޯ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ ( ނެގިފަހުން 3 މަސް ހަމަނުވާ )
ލައިސަންސް އަލަށް ހެއްދުމުގެފީ -/25 ރުފިޔާ
ތިޔަރީ ޓެސްޓަށް -/15 ރުފިޔާ

 

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ފޮތަށް ކެޓެގެރީ އިތުރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ML-1 ގެ ފޯމް ( ޕާސްޕޯޓްސައިޒްގެ ފޮޓޯތަތްކޮށްފައިވާ )
ލައިސަންސްގެ އަސްލު
މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައި.ޑީކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ