އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުން
އެއްގަމު އުޅަނދު އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޗެކް ލިސްޓް

އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުން
ރަޖިސްޓްރީގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލު ކުރާނަމަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޗެކްލިސްޓް

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވާ ޒޯން ބަދަލުކުރުން
އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވާ ޒޯން ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޗެކް ލިސްޓް

އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީއަށް އުނި އިތުރު ގެނައުން
ރަޖިސްޓްރީއަށް އުނި އިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާނަމަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޗެކްލިސްޓް

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ އަހަރީ ފީ ހަމަވެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލްވުމުން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން
އެއްގަމު އުޅަނދު އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ LR-1 ގެ ފޯމް
އައިޑީ.ކާޑު ކޮޕީ / ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
ރޯޑްވާދިނަސްގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާނަމަ ރޯޑްވާދިނަސް ރިޕޯރޓް
އަހަރީ ފީ ސްލިޕް / ބާތިލްވެފައިވާނަމަ ބާތިލް ފީ ދެއްކި ސްލިޕް

އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލްކުރުން
އެއްގަމު އުޅަނދު އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ LR-1 ގެ ފޯމް
އައިޑީ.ކާޑު ކޮޕީ / ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ
• A1ފޯމް ( ޤާނޫނީ ފޯމް )
އަހަރީ ފީ ސްލިޕް / ބާތިލްވެފައިވާނަމަ ބާތިލް ފީ ދެއްކި ސްލިޕް
ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލު ގެއްލިގެން ހައްދައިދޭ ރަޖިސްޓްރީއެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ދޫކުރެވިފައިވާ ލިއުން.

އެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީއަށް އެދޭ ފޯމް